KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG CỬU LONG THÁNG 7 NĂM 2022

Lưu vực sông Cửu Long là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 13 tỉnh thành là Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bến Tre, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau, có tổng diện tích tự nhiên khoảng 3,96 triệu ha.

Lưu vực sông bao gồm 5 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trungthượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 ) và tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1 ). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 4.975.661m3 /ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 7.218.972m3 /ngày, tầng chứa nước qp1 là 7.135.305m3 /ngày, tầng chứa nước n2 2 là 10.128.854m3 /ngày và tầng chứa nước n2 1 là 8.563.299m3 /ngày. 

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 so với tháng 5 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 19/35 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 11/35 công trình mực nước hạ và 5/35 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,38m tại TT Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau (Q19901Z) và giá trị dâng cao nhất là 0,3m tại xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Q404020).

Trong tháng 6: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,35m tại xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (Q10401Z) và sâu nhất là -13,9m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q59801Z). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 7 so với mực nước thực đo tháng 6 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 19/36 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 14/36 công trình mực nước dâng và 3/36 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh và mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 so với tháng 5 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 23/37 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 8/37 công trình mực nước dâng và 6/37 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,44m tại phường 1, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Q217020) và giá trị hạ thấp nhất là 0,21m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q598020M1). 

Trong tháng 6: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,9m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611030) và sâu nhất là -20,83m tại Phường 5, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q188020). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 7 so với mực nước thực đo tháng 6 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 22/38 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 10/38 công trình mực nước dâng và 6/38 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, TX.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu và mực nước hạ từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, TX Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, TX Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 so với tháng 5 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 17/31 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 7/31 công trình mực nước dâng và 7/31 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,54m tại Phường 7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (Q597040) và giá trị hạ thấp nhất là 0,21m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q598030).

Trong tháng 6: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,04m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611040) và sâu nhất là -26,84m tại Phường 5, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q188030). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 7 so với mực nước thực đo tháng 6 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 17/31 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 10/31 công trình mực nước dâng và 4/31 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,5 đến 1m tập trung ở TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu và mực nước hạ từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 so với tháng 5 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 15/33 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 10/33 công trình mực nước hạ và 8/33 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,23m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q59804T) và giá trị dâng cao nhất là 0,55m tại Phường 7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (Q597050). 

Trong tháng 6: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,26m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611050) và sâu nhất là -25,35m tại Phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17704TM1). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 7 so với mực nước thực đo tháng 6 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 17/33 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 9/33 công trình mực nước dâng và 7/33 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre và mực nước hạ từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 so với tháng 5 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 15/28 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 7/28 công trình mực nước dâng và 6/28 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,23m tại Phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17704ZM1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,6m tại TT Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau (Q19904ZM1). 

Trong tháng 6: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,33m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (Q621060) và sâu nhất là -24,2m tại Phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17704ZM1). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 7 so với mực nước thực đo tháng 6 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 15/28 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 11/28 công trình mực nước dâng và 2/28 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 1 đến 2m tập trung ở huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long và mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG CỬU LONG THÁNG 7 NĂM 2022 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 
 

 
 

Tác giả bài viết: DWRM