KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG CỬU LONG THÁNG 9 NĂM 2022

Lưu vực sông Cửu Long là một trong các lưu vực sông lớn của Việt Nam, bao gồm 13 tỉnh thành là Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bến Tre, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau, có tổng diện tích tự nhiên khoảng 3,96 triệu ha.

Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Cửu Long bao gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trungthượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qp3 4.975.661m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3  7.218.972m3/ngày, tầng chứa nước qp1 7.135.305m3/ngày, tầng chứa nước n22 10.128.854m3/ngày, tầng chứa nước n21 8.563.299m3/ngày. 

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 22/35 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 12/35 công trình mực nước dâng và 1/35 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,39m tại TT Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (Q40702BM1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,12m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q59801Z). 

Trong tháng 8: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,32m tại xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (Q10401Z) và sâu nhất là -14,2m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q59801Z). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 9 so với mực nước thực đo tháng 8 có xu thế dâng, có 22/36 công trình mực nước dâng, 12/36 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 2/36 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, TX Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và mực nước hạ từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 20/37 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 12/37 công trình mực nước dâng và 5/37 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,24m tại xã An Bình B, TX Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (Q614030) và giá trị hạ thấp nhất là 0,19m tại TT BaTri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre (Q21903T). 

Trong tháng 8: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,73m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611030) và sâu nhất là -21,03m tại Phường 5, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q188020).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 9 so với mực nước thực đo tháng 8 có xu thế dâng, có 25/37 công trình mực nước dâng, 7/37 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 5/37 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, TX Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau và mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 19/31 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 7/31 công trình mực nước hạ và 5/31 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,33m tại TT Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang (Q401030) và giá trị dâng cao nhất là 0,19m tại xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp (Q031030). 

Trong tháng 8: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,91m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611040) và sâu nhất là -26,76m tại Phường 5, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q188030). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 9 so với mực nước thực đo tháng 8 có xu thế dâng, có 18/31 công trình mực nước dâng, 11/31 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 2/31 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, TX Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ và mực nước hạ từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 17/33 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 11/33 công trình mực nước dâng và 5/33 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 1,56m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q59804T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,31m tại TT BaTri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre (Q21904T).

Trong tháng 8: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,09m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611050) và sâu nhất là -25,31m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q59804T).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 9 so với mực nước thực đo tháng 8 có xu thế dâng, có 25/33 công trình mực nước dâng, 8/33 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.  

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 19/28 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 5/28 công trình mực nước dâng và 4/28 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,19m tại TT Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau (Q19904ZM1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,42m tại TT Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre (Q219040). 

Trong tháng 8: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,32m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (Q621060) và sâu nhất là -23,94m tại Phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17704ZM1). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 9 so với mực nước thực đo tháng 8 có xu thế dâng, có 16/28 công trình mực nước dâng, 11/28 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/28 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ và mực nước hạ từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG CỬU LONG THÁNG 9 NĂM 2022 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.

 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM