KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG HƯƠNG THÁNG 12 NĂM 2021

Lưu vực sông Hương bao gồm tỉnh Thừa Thiên Huế với diện tích lưu vực 2.830 km2 . Trong lưu vực sông Hương hiện này có 9 điểm quan trắc, 16 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Hương gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước Holocen (qh) là 797.111,9 m3 /ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 180.422,2 m3 /ngày.

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 có xu thế dâng so với tháng 10, với 4/7 công trình mực nước dâng và 3/7 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,59m tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc (QT8a-H). 

Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,38m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (QT3a-H) và sâu nhất là -2,61m tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền (QT2a-H). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 12 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với mực nước thực đo tháng 11 với 4/7 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 2/7 công trình mực nước hạ và 1/7 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m phân bố ở khu vực huyện Phong Điền. Mực nước dâng từ 0,05 đến 0,2 tập trung ở khu vực huyện Phú Lộc.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 có xu thế dâng hạ không rõ ràng so với tháng 10 với 4/9 công trình mực nước hạ, 3/9 công trình dâng hạ không rõ ràng và 2/9 công trình dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,46m tại xã Thủy Biều, TP.Huế (QT5-H) và dâng cao nhất là 0,37m tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền (QT2b-H).

Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,24m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (QT3b-H) và sâu nhất là -4,83m tại xã Thủy Biều, TP.Huế (QT5-H). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 12 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với mực nước thực đo tháng 11 với 7/9 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 2/9 công trình mực nước hạ. Mực nước hạ từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở khu vực huyện Hương Thủy, Tp. Huế.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG HƯƠNG THÁNG 12 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 
 

 
 

Tác giả bài viết: DWRM