KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG HƯƠNG THÁNG 5 NĂM 2021

Lưu vực sông Hương bao gồm tỉnh Thừa Thiên Huế với diện tích lưu vực 2.830 km2 . Trong lưu vực sông Hương hiện này có 9 điểm quan trắc, 16 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Hương gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước Holocen (qh) là 797.111,9 m3 /ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 180.422,2 m3 /ngày.

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 có xu thế hạ so với tháng 3, với 6/7 công trình có mực nước hạ và 1/7 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,25m tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc (QT8a-H). Trong tháng 4: mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,62m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (QT3a-H) và sâu nhất là -3,85m tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền (QT2a-H). 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với cùng thời điểm 1 năm trước, được thể hiện chi tiết trong các bảng và hình sau. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ 1 năm trước là 0,09m tại xã Thủy Lương, huyện Hương Thủy (QT7a-H).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 5 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 4 với 5/7 công trình mực nước hạ và 2/7 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ thấp từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở khu vực các huyện Hương Thủy.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 có xu thế dâng hạ không rõ ràng so với tháng 3 với 4/9 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 3/9 công trình có mực nước hạ và 2/9 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,19m tại xã Thủy Lương, huyện Hương Thủy (QT7b-H) và dâng cao nhất là 0,07m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (QT3b-H). Trong tháng 4: mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,04m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (QT3b-H) và sâu nhất là -4,49m tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc (QT8b-H). 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với cùng thời điểm 1 năm trước, được thể hiện chi tiết trong các bảng và hình sau. Giá trị hạ thấp nhất so với cùng kỳ 1 năm trước là 0,07m tại xã Thủy Lương, huyện Hương Thủy (QT7b-H).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 5 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 4 với 5/9 công trình mực nước hạ và 4/9 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ thấp từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở khu vực các huyện Hương Thủy

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG HƯƠNG THÁNG 5 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.


 

Tác giả bài viết: DWRM