KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG MÃ MÙA MƯA NĂM 2021

Lưu vực Sông Mã có 14 điểm, 24 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp).

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong mùa khô từ 11/2020 đến 4/2021: mực nước trung bình nông nhất là - 0,88m tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống (QT11-TH) và sâu nhất là -8,71m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH). Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ 1 năm trước và 5 năm trước lần lượt là 0,08m tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương (QT12-TH) và 0,99m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo mùa mưa năm 2021 có xu thế dâng so với mực nước thực đo cùng kỳ năm 2020 với 9/11 công trình mực nước dâng, 1/11 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/11 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở một số khu vực huyện Hậu Lộc; Thọ Xuân và Tp. Thanh Hóa.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong mùa khô từ 11/2020 đến 4/2021: mực nước trung bình nông nhất là - 1,35m tại P.Trường Sơn, TP.Sầm Sơn (QT9a-TH) và sâu nhất là -8,64m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4a-TH). Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ 1 năm trước và 5 năm trước lần lượt là 0,33m tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn (QT10a-TH) và 1,09m tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương (QT12a-TH).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo mùa mưa năm 2021 có xu thế dâng hạ không rõ ràng so với mực nước thực đo cùng kỳ năm 2020 với 5/13 công trình mực nước dâng, 5/13 công trình mực nước hạ và 3/13 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở một số khu vực huyện Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Triệu Sơn và mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập ở một số khu vực huyện Hoàng Hóa, Tp. Thanh Hóa, Quảng Xương, Tĩnh Gia.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG MÃ MÙA MƯA NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 
 

Tác giả bài viết: DWRM