KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG MÃ THÁNG 12 NĂM 2021

Lưu vực Sông Mã chủ yếu bao gồm đồng bằng Thanh Hóa với diện tích lưu vực 17.600 km². Trong lưu vực sông Mã hiện này có 14 điểm, 24 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Mã gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước Holocen (qh) là 1.588.013 m3 /ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 3.429.565 m3 /ngày.

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 có xu thế hạ so với tháng 10, với 8/11 công trình có mực nước hạ, 2/11 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/11 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,31m tại P.Trường Sơn, TP.Sầm Sơn (QT9-TH) và dâng 0,10m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH). 

Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,64m tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc (QT3-TH) và sâu nhất là -8,22m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 12 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 11 với 9/11 công trình mực nước hạ, 1/11 công trình mực nước dâng và 1/11 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ thấp từ 0,2 đến 0,5m phân bố ở các khu vực huyện Hậu Lộc, Thiệu Hóa, Nông Cống. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m phân bố ở khu vực huyện Tĩnh Gia.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 có xu thế hạ so với tháng 10 với 6/13 công trình hạ ; 6/13 công trình dâng hạ không đáng kể và 1/13 công trình dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,64m tại xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa (QT6a-TH) và dâng 0,05m tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn (QT10a-TH).

Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,20m tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống (QT11a-TH) và sâu nhất là -8,61m xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4a-TH). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 12 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 11, với 11/13 công trình mực nước hạ và 2/13 công trình dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở khu vực các huyện Yên Đinh, Hoàng Hóa, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Nống Cống.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG MÃ THÁNG 12 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.


 
 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM