KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG MÃ THÁNG 9 NĂM 2022

Lưu vực Sông Mã chủ yếu bao gồm đồng bằng Thanh Hóa với diện tích lưu vực 17.600 km². Trong lưu vực sông Mã hiện này có 14 điểm - 24 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Mã gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước Holocen (qh) là 1.588.013 m3 /ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 3.429.565 m3 /ngày.

Tầng chứa nước Holocene (qh) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế hạ, có 6/11 công trình mực nước hạ, 3/11 công trình mực nước dâng và 2/11 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,66m tại xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa (QT2-TH) và giá trị dâng cao nhất là 0,27m tại xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia (QT14-TH). 

Trong tháng 8: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,76m tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống (QT11-TH) và sâu nhất là -8,28m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 9 so với mực nước thực đo tháng 8 có xu thế dâng, có 11/11 công trình mực nước dâng. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở TP.Thanh Hóa, huyện Thọ Xuân, huyện Quảng Xương, huyện Tĩnh Gia.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế dâng, có 5/13 công trình mực nước dâng, 5/13 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 3/13 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,52m tại xã Yên Thái, huyện Yên Định (QT1a-TH) và giá trị hạ thấp nhất là 0,27m tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn (QT10a-TH). 

Trong tháng 8: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,38m tại P.Trường Sơn, TP.Sầm Sơn (QT9a-TH) và sâu nhất là -8,66m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4aTH). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 9 so với mực nước thực đo tháng 8 có xu thế dâng, có 12/13 công trình mực nước dâng, 1/13 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở TP.Thanh Hóa, huyện Yên Định, huyện Hoằng Hóa, huyện Thọ Xuân, huyện Tĩnh Gia.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG MÃ THÁNG 9 NĂM 2022 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.


 
 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM