KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG SÊ SAN THÁNG 11 NĂM 2021

Lưu vực sông Sê San là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum với tổng diện tích lưu vực là 11.510km2. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Sê San bao gồm 4 tầng chứa nước chính: lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp), khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp), khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước Q là 258.305m3 /ngày, tầng chứa nước β(qp) là 165.422 m3 /ngày, tầng chứa nước β(n2-qp) là 1.880.656 m3 /ngày, tầng chứa nước n là 146.922 m3 /ngày.

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 dâng so với tháng 9, có 6/6 công trình mực nước dâng. Giá trị dâng cao nhất là 1,35m tại P.Quyết Thắng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK122Tm1).

Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng sâu nhất là -5,49m tại P.Quyết Thắng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK122Tm1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là - 0,30m tại xã Đắk Năng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK132T).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 10, có 6/6 công trình có mực nước dâng. Mực nước dâng từ 0,5m đến 0,2m tại huyện Đăk Tô và TP.Kon Tum của tỉnh Kon Tum.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với tháng 9, có 9/10 công trình mực nước dâng, 1/10 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 2,73m tại xã Chư Hrông, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK167T) và một công trình có mực nước hạ là 0,13m tại xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK160T).

Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng sâu nhất là -16,87m tại xã Chư Hrông, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK167T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,58m xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK159T).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 10, có 6/10 công trình mực nước hạ, 3/10 công trình mực nước dângvà 1/10 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 0,5m đến 2,0m tập trung tại P.Yên Thế, TP.PleiKu, tỉnh Gia Lai. Mực nước dâng từ 0,5m đến 2,0m tập trung tại xã Chư Hrông, TP.PleiKu, tỉnh Gia Lai.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2- qp) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với tháng 9, có 12/12 công trình mực nước dâng. Giá trị dâng cao nhất là 5,06m tại xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK63T)

Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng sâu nhất là -21,38m tại TT.Phú Hòa, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK162T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,16m tại xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (C2a).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 10, có 8/12 công trình mực nước dâng, 3/12 công trình mực nước hạ và 1/12 công trình dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,5m đến 2,0m tập trung tại TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; huyện Đắk Đoa, huyện Chư Pah và TP.Pleiku của tỉnh Gia Lai. Mực nước hạ từ 0,05m đến 0,5m tập trung tại huyện Chư Pah, huyện Đức Cơ và huyện Ia Grai của tỉnh Gia Lai.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với tháng 9, có 11/12 công trình mực nước dâng, 1/12 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 3,00m tại xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK62T) và một công trình có mực nước hạ là 0,11m tại xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK59T).

Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng sâu nhất là -17,91m tại xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum (LK139Tm1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là - 1,01m tại TT.Đắk Mra, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum (LK138Tm1).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 10, có 8/12 công trình mực nước dâng, 3/12 công trình mực nước hạ và 1/12 công trình dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 2,0m đến 4,0m tập trung tại xã Đắk Năng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Mực nước hạ từ 0,5m đến 2,0m tập trung tại xã Vinh Quang, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG SÊ SAN THÁNG 11 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.


 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM