KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG SÊ SAN THÁNG 12 NĂM 2021

Lưu vực sông Sê San là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum với tổng diện tích lưu vực là 11.510km2. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Sê San bao gồm 4 tầng chứa nước chính: lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp), khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp), khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước Q là 258.305m3 /ngày, tầng chứa nước β(qp) là 165.422 m3 /ngày, tầng chứa nước β(n2-qp) là 1.880.656 m3 /ngày, tầng chứa nước n là 146.922 m3 /ngày.

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 có xu thế dâng so với tháng 10, có 5/6 công trình mực nước dâng, 1/6 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,72m tại P.Quyết Thắng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum (C11am1). Giá trị hạ thấp nhất là 0,07m tại xã Đắk Năng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK132T). 

Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng sâu nhất là -4,97m tại P.Quyết Thắng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK122Tm1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là - 0,34m tại xã Đắk Năng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK132T). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo hạ so với mực nước thực đo tháng 11, có, 6/6 công trình mực nước hạ. Mực nước hạ từ 0,5m đến 0,2m phân bố ở huyện Đăk Tô và TP.Kon Tum của tỉnh Kon Tum.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 có xu thế dâng so với tháng 10, có 5/10 công trình mực nước dâng, 4/10 công trình mực nước hạ và 1/10 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,48m tại xã Chư Hrông, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK167T) và một công trình có mực nước hạ là 0,95m tại P.Yên Thế, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (C3a).

Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,10m tại P.Yên Thế, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (C3b). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,69m xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK159T). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo hạ so với mực nước thực đo tháng 11, có 10/10 công trình mực nước hạ. Mực nước hạ từ 2,0m đến 4,0m phân bố ở TP.PleiKu, tỉnh Gia Lai.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2- qp) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 có xu thế dâng so với tháng 10, có 9/12 công trình mực nước dâng, 2/12 công trình mực nước hạ và 1/12 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,93m tại xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK63T). Giá trị hạ thấp nhất là 0,23m tại P.Hoa Lư, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK168T). 

Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng sâu nhất là -19,10m tại TT.Phú Hòa, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK162T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,07m tại xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK61T). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 11, có 10/12 công trình mực nước hạ và 2/12 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 2,0m đến 4,0m phân bố ở TP.Pleiku của tỉnh Gia Lai. Mực nước dâng từ 0,5m đến 2,0m phân bố ở TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 có xu thế dâng so với tháng 10, có 9/12 công trình mực nước dâng, 2/12 công trình mực nước hạ và 1/12 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 2,31m tại xã Đắk Năng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK131T). Giá trị hạ thấp nhất là 0,33m tại xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK59T).

Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng sâu nhất là -16,92m tại xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum (LK139Tm1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là - 1,08m tại TT.Đắk Mra, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum (LK138Tm1). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 11, có11/12 công trình mực nước hạ và 1/12 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,5m đến 2,0m phân bố ở huyện Đắk Hà, huyện Đắk Tô và TP. Kon Tum của tỉnh Kon Tum. Mực nước dâng từ 0,5m đến 2,0m phân bố ở TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG SÊ SAN THÁNG 12 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 


 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM