KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG THẠCH HÃN THÁNG 12 NĂM 2021

Lưu vực sông Thạch Hãn bao gồm tỉnh Quảng Trị với diện tích lưu vực 2.660 km². Trong lưu vực sông Thạch Hãn hiện này có 13 điểm quan trắc, 23 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất .

Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Thạch Hãn gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước Holocen (qh) là 515.511m3 /ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 212.099m3 /ngày.

Tầng chứa nước Holocene (qh) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 có xu thế dâng so với tháng 10, với 3/5 công trình có mực nước dâng và 2/5 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,21m tại xã Hải Khê, huyện Hải Lăng (QT10a-QT). 

Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,51m tại xã Gio Hải, huyện Gio Linh (QT3a-QT) và sâu nhất là -4,96m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong (QT9a-QT). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 12 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với mực nước thực đo tháng 11 với 3/5 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 2/5 công trình mực nước hạ. Mực nước hạ từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở khu vực huyện Triệu Phong, Hải Lăng.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 có xu thế dâng và hạ so với tháng 10 với 4/10 công trình có mực nước dâng ; 4/10 công trình mực nước hạ và 2/10 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,30m tại xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong (QT7b-QT) và hạ thấp nhất là 0,98m tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ (QT6-QT).

Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,33m tại xã Gio Mai, huyện Gio Linh (QT4-QT) và sâu nhất là -5,54m tại xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong (QT7b-QT). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 12 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với mực nước thực đo tháng 11 với 5/10 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 3/10 công trình mực dâng và 2/10 công trình mực nước hạ. Mực nước hạ từ 0,5 đến 1,0m ở khu vực huyện Cam Lộ. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m phân bố ở khu vực huyện Gio Linh.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG THẠCH HÃN THÁNG 12 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.

 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM