KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG THẠCH HÃN THÁNG 8 NĂM 2021

Lưu vực sông Thạch Hãn bao gồm tỉnh Quảng Trị với diện tích lưu vực 2.660 km². Trong lưu vực sông Thạch Hãn hiện này có 13 điểm quan trắc, 23 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất .

Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Thạch Hãn gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước Holocen (qh) là 515.511m3 /ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 212.099m3 /ngày.

Tầng chứa nước Holocene (qh) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 có xu thế hạ và dâng hạ không đáng kể so với tháng 6, với 2/5 công trình có mực nước hạ, 2/5 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/5 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,23m tại xã Gio Hải, huyện Gio Linh (QT3a-QT) và dâng 0,12m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong (QT9a-QT). 

Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,91m tại xã Hải Trường, huyện Hải Lăng (QT12-QT) và sâu nhất là -7,66m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong (QT9a-QT).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 8 có xu thế hạ và dâng hạ không đáng kể so với mực nước thực đo tháng 7 với 2/5 công trình mực nước hạ, 2/5 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/5 công trình dâng. Mực nước hạ thấp từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Triệu Phong.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng 6 với 5/10 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể, 3/10 công trình mực nước hạ và 2/10 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,20m tại xã Gio Hải, huyện Gio Linh (QT3b-QT) và dâng cao nhất là 0,12m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong (QT9b-QT). 

Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,51m tại xã Hải Dương, huyện Hải Lăng (QT11a-QT) và sâu nhất là -7,66m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong (QT9b-QT). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 8 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với mực nước thực đo tháng 7 với 5/10 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 3/10 công trình mực nước dâng và 2/10 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m ở khu vực huyện Vĩnh Linh, Cam Lộ. Mực nước hạ thấp từ 0,2 đến 0,5m ở khu vực huyện Triệu Phong.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG THẠCH HÃN THÁNG 8 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 


 

Tác giả bài viết: DWRM