KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG THẠCH HÃN THÁNG 9 NĂM 2022

Lưu vực sông Thạch Hãn bao gồm tỉnh Quảng Trị với diện tích lưu vực 2.660 km². Trong lưu vực sông Thạch Hãn hiện này có 13 điểm - 23 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Thạch Hãn gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước Holocen (qh) là 515.511m3 /ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 212.099m3 /ngày.

Tầng chứa nước Holocene (qh) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế hạ, có 3/5 công trình mực nước hạ, 2/5 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,18m tại xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong (QT7a-QT). 

Trong tháng 8: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,91m tại xã Hải Trường, huyện Hải Lăng (QT12-QT) và sâu nhất là -7,38m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong (QT9a-QT). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 9 so với mực nước thực đo tháng 8 có xu thế dâng, có 4/5 công trình mực nước dâng, 1/5 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Gio Linh, huyện Triệu Phong, huyện Hải Lăng và mực nước hạ từ 0,05 đến 0,2m tập trung ở huyện Triệu Phong .

Tầng chứa nước Pleistocene (qp) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế dâng, có 4/10 công trình mực nước dâng, 4/10 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 2/10 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,19m tại xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh (QT1a-QT) và giá trị hạ thấp nhất là 0,21m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong (QT9b-QT). 

Trong tháng 8: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,46m tại xã Hải Dương, huyện Hải Lăng (QT11a-QT) và sâu nhất là -7,4m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong (QT9b-QT). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 9 so với mực nước thực đo tháng 8 có xu thế dâng, có 10/10 công trình mực nước dâng. Mực nước dâng từ 0,5 đến 1m tập trung ở huyện Cam Lộ.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG THẠCH HÃN THÁNG 9 NĂM 2022 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 

 
 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM