KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG VỆ - TRÀ KHÚC – TRÀ BỒNG THÁNG 11 NĂM 2021

Lưu vực sông Vệ - Trà Khúc - Trà Bồng là một trong những lưu vực sông ở Việt Nam, phân bố chủ yếu ở tỉnh Quảng Ngãi với diện tích lưu vực 6.111km2, trong lưu vực sông Vệ - Trà Khúc - Trà Bồng hiện nay có 10 điểm quan trắc, 14 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Vệ - Trà Khúc - Trà Bồng bao gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qh là 903.356 m3 /ngày, tầng chứa nước qp là 533.806 m3 /ngày.

Tầng chứa nước Holocene (qh) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 dâng so với tháng 9 với 8/8 công trình có mực nước dâng. Giá trị dâng cao nhất là 1,85m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ (QT9a-QN).

Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,17m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn (QT2b-QN) và sâu nhất là -6,38m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ (QT9a-QN). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 11 dâng so với thực đo tháng 10, với 8/8 công trình mực nước dâng. Mực nước dâng từ 1,0m đến 2,0m phân bố ở huyện Bình Sơn, Đức Phổ, Tư Nghĩa, Mộ Đức và Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 dâng so với tháng 9 với 3/3 công trình có mực nước dâng. Giá trị dâng cao nhất là 1,94m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ (QT9b-QN).

Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,19m tại xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh (QT4b-QN) và sâu nhất là -5,96m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ (QT9b-QN). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 11 dâng so với thực đo tháng 10, với 3/3 công trình có mực nước dâng. Mực nước dâng từ 1,0m đến 2,0m tập trung ở huyện Mộ Đức, Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG VỆ - TRÀ KHÚC – TRÀ BỒNG THÁNG 11 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 
 
 

 
 

Tác giả bài viết: DWRM