KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG VỆ - TRÀ KHÚC – TRÀ BỒNG THÁNG 12 NĂM 2021

Lưu vực sông Vệ - Trà Khúc - Trà Bồng là một trong những lưu vực sông ở Việt Nam, phân bố chủ yếu ở tỉnh Quảng Ngãi với diện tích lưu vực 6.111km2, trong lưu vực sông Vệ - Trà Khúc - Trà Bồng hiện nay có 10 điểm quan trắc, 14 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Vệ - Trà Khúc - Trà Bồng bao gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qh là 903.356 m3 /ngày, tầng chứa nước qp là 533.806 m3 /ngày.

Tầng chứa nước Holocene (qh) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 dâng so với tháng 10 với 6/8 công trình có mực nước dâng và 2/8 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 3,28m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ (QT9a-QN). 

Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng nông nhất trên mặt đất là 0,33m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn (QT2b-QN) và sâu nhất là -2,63m tại xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức (QT8a-QN). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 12 dâng so với thực đo tháng 11, với 5/8 công trình mực nước dâng và 3/8 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,5m đến 1,0m phân bố ở huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 dâng so với tháng 10 với 3/3 công trình có mực nước dâng. Giá trị dâng cao nhất là 3,16m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ (QT9b-QN).

Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,13m tại xã Đức Minh, huyện Mộ Đức (QT7b-QN) và sâu nhất là -2,11m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ (QT9b-QN). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 12 dâng so với thực đo tháng 11, với 2/3 công trình mực nước dâng và 1/3 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể . Mực nước dâng từ 0,5m đến 1,0m tập trung ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG VỆ - TRÀ KHÚC – TRÀ BỒNG THÁNG 12 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM