KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG VỆ - TRÀ KHÚC – TRÀ BỒNG THÁNG 7 NĂM 2021

Lưu vực sông Vệ - Trà Khúc - Trà Bồng là một trong những lưu vực sông ở Việt Nam, phân bố chủ yếu ở tỉnh Quảng Ngãi với diện tích lưu vực 6.111km2, trong lưu vực sông Vệ - Trà Khúc - Trà Bồng hiện nay có 10 điểm quan trắc, 14 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Vệ - Trà Khúc - Trà Bồng bao gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qh là 903.356 m3 /ngày, tầng chứa nước qp là 533.806 m3 /ngày.

Tầng chứa nước Holocene (qh) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 dâng so với tháng 5 với 5/8 công trình có mực nước dâng và 3/8 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,48m tại xã Bình Minh, huyện Bình Sơn (QT3b-QN) và hạ thấp nhất là 0,35m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ (QT9a-QN). Trong tháng 6: mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,76m tại xã Bình Minh, huyện Bình Sơn (QT3b-QN) và sâu nhất là -8,27m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ (QT9a-QN).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 7 dâng so với thực đo tháng 6, với 7/8 công trình mực nước dâng và 1/8 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,2m đến 0,5m tập trung ở huyện Bình Sơn, Tp. Quảng Ngãi tỉnh quảng Ngãi. Mực nước hạ thấp từ 0,2m đến 0,5m tập trung ở huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 hạ so với tháng 5 với 2/3 công trình có mực nước hạ và 1/3 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,35m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ (QT9b-QN) và dâng 0,08m tại xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh (QT4b QN). Trong tháng 6: mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,51m tại xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh (QT4b-QN) và sâu nhất là -8,00m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ (QT9b-QN).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 7 hạ so với thực đo tháng 6, với 2/3 công trình có mực nước hạ và 1/3 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ thấp từ 0,2m đến 0,5m phân bố ở huyện Mộ Đức, Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG VỆ - TRÀ KHÚC – TRÀ BỒNG THÁNG 7 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 

 

Tác giả bài viết: DWRM