KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 6 NĂM 2019 VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 7 và tháng 8 năm 2019. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 có xu thế hạ so với tháng 5 với 15/22 công trình có mực nước hạ, 5/22 công trình dâng và 5/22 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,42m tại xã Phố An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9-QĐ) và dâng cao nhất là 1,04m tại xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (QT5-QN).

Trong tháng 6, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,47m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN) và nông nhất là 1,40m tại TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13a-QD). 

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu thế hạ chiếm ưu thế so với thực đo tháng 6, với 10/22 công trình mực nước hạ, 7/22 công trình mực nước dâng, và 5/22 công trình dâng hạ không đáng kể. 

Tầng chứa nước Pleistocene (qp) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 có xu thế dâng hạ không rõ ràng so với tháng 5, với 4/10 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể, 3/10 công trình mực nước hạ và 3/10 công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,44m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN) và dâng cao nhất là 0,18m tại xã Điện Hòa, Tx. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (QT4a-QĐ).

Trong tháng 6, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,20m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN) và nông nhất là 1,71m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT14-QD). 

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với thực đo tháng 6, với 5/10 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể, 4/10 công trình có mực nước hạ và 1/10 công trình có mực nước dâng.

Chi tiết Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 6 năm 2019 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ xin mời xem Tại đây.
 

Tác giả bài viết: DWRM