KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 8 NĂM 2018 VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 9 và tháng 10 năm 2018. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Tầng chứa nước Holocen (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế không rõ ràng với 8/22 công trình mực nước dâng, 7/22 công trình mực nước hạ và 7/22 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,27m tại xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (QT11a-QD và hạ thấp nhất là 0,34m tại Xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT16a-QD).

Trong tháng 8, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,52m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN) và nông nhất là 0,84m tại TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13a-QD).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu thế hạ so với thực đo tháng 8, với 15/22 công trình mực nước hạ, 4/22 công trình mực nước dâng và 3/22 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế hạ, với 6/10 công trình có mực nước hạ, 3/10 công trình có mực nước dâng và 1/10 công trình có mực nước hạ không đáng kể. Giá trị mưc nước hạ thấp nhất là 0,28m tại xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT11b-QD). Giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,32m tại xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13b-QD).

Trong tháng 8, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,25m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN) và nông nhất là 1,82m tại xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam (QT17-QD).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu thế hạ so với thực đo tháng 8, với 7/10 công trình có mực nước hạ, 2/10 công trình có mực nước dâng không đáng kể và có 1/10 công trình có mực nước dâng.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 8 NĂM 2018 VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ XEM TẠI ĐÂY.

Tác giả bài viết: DWRM