KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH QUẢNG NAM THÁNG 07 NĂM 2021

Quảng Nam là một tỉnh thuộc lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn có diện tích tự nhiên là 10.438 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 23 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất và 01 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt Phú Ninh.

Đối với tài nguyên nước dưới đất: Tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước chính như sau: Tầng chứa nước Holocen (qh) 618.911 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) 135.807 m3/ngày.

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 6 hạ so với tháng 5. Giá trị hạ thấp nhất là 0,33m tại xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ (QT16a-QD). 

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1.32m tại TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình (QT13a-QD) và trung bình tháng sâu nhất là -5,57m tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình (QT12-QD). Trong tháng 7 và tháng 8 mực nước tiếp tục có xu hướng hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 6 xu thế dâng hạ không rõ ràng so với tháng 5. Giá trị hạ thấp nhất là 0,26m tại xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ (QT11b-QD) và dâng cao nhất là 0,13m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình (QT14-QD).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,90m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình (QT14-QD) và trung bình tháng sâu nhất là -5,57m tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc (QT5b-QD). Trong tháng 7 và tháng 8 mực nước tiếp tục có xu hướng hạ.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH QUẢNG NAM THÁNG 07 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 

Tác giả bài viết: DWRM