KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG BẮC TRUNG BỘ THÁNG 8 NĂM 2019

Vùng Bắc Trung Bộ hiện nay có 167 công trình quan trắc ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị và Thừa Thiên Huế. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 9 và tháng 10 năm 2019. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

TẦNG CHỨA NƯỚC HOLOCENE (QH)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế dâng tại 2 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An và có xu thế hạ tại các tỉnh từ Hà Tĩnh tới Thừa Thiên Huế, với 27/66 công trình có mực nước dâng, 29/66 công trình có mực nước hạ và 10/66 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 1,43m tại xã Quang Phong, huyện Thái Hòa, tỉnh Nghệ An (QT1a-HÐ) và hạ thấp nhất là 1,39m xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (QT6a-QB).

Trong khi đó, mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,83m tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (QT11-TH) và sâu nhất là 13,12m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (QT2-HÐ).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 8 với 63/66 công trình có mực nước dâng, 3/66 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. 
 
TẦNG CHỨA NƯỚC PLEISTOCENE (QP)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế dâng tại 2 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An và có xu thế không rõ ràng tại các tỉnh từ Hà Tĩnh tới Thừa Thiên Huế, với 34/71 công trình có mực nước dâng, 19/71 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 18/71 công trình có mực nước hạ. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,42m tại xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (QT15a-QB) và dâng cao nhất là 1,21m tại xã Yên Thái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (QT1a-TH).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,33m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (QT3b-H) và sâu nhất là 12,53m xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An (QT2a-CC).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 8 với 66/71 công trình có mực nước dâng, 4/71 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/71 công trình có mực nước hạ. 

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG BẮC TRUNG BỘ THÁNG 8 NĂM 2019 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 

Tác giả bài viết: DWRM