KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI MẶT QUÝ II NĂM 2019 VÙNG VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

Vùng Nam Trung Bộ hiện có 03 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt. Các yếu tố quan trắc chủ yếu là nhiệt độ nước, mực nước, lưu lượng, hàm lượng chất lơ lửng và chất lượng nước.
Các trạm quan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ được bố trí như sau: Trạm Phú Ninh thuộc lưu vực sông Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Trạm An Thạnh thuộc lưu vực sông Kỳ Lộ, tỉnh Phú Yên; Trạm Nha Phu thuộc lưu vực sông Ba, tỉnh Khánh Hòa. Vùng Tây Nguyên hiện có 04 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt. Các trạm quan trắc tài nguyên nước mặt được bố trí như sau: Trạm Ya Yun Hạ thuộc lưu vực sông Ba, tỉnh Gia Lai; Trạm Đức Xuyên thuộc lưu vực sông Srê Pốk, tỉnh Đắk Lắk; Trạm Đại Ninh thuộc lưu vực sông Đồng Nai, tỉnh Lâm Đồng; Trạm Cát Tiên thuộc lưu vực sông Đồng Nai, tỉnh Lâm Đồng.
 
Kết quả quan trắc tài nguyên nước mặt vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Phú Ninh trong quý II năm 2019 cho thấy tất cả các mẫu đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép A2 (theo QCVN 08 MT:2015/BTNMT).

Kết quả quan trắc chất lượng nước sông tại trạm An Thạnh trong quý II năm 2019 cho thấy tất cả các mẫu phân tích đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép A1 (QCVN 08- MT:2015/BTNMT) 

Kết quả quan trắc tài nguyên nước mặt vùng Tây Nguyên 

Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Ya Yun Hạ trong quý II năm 2019 cho thấy hầu hết các mẫu phân tích nằm trong giá trị giới hạn cho phép B2 (theo QCVN 08- MT:2015/BTNMT). 

Kết quả quan trắc chất lượng nước sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên trong quý II năm 2019 cho thấy hầu hết các mẫu phân tích đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép B2 (QCVN 08-MT:2015/BTNMT). 

Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Đại Ninh trong quý II năm 2019 cho thấy hầu hết các mẫu nằm trong giá trị giới hạn cho phép B2 (QCVN 08- MT:2015/BTNMT). 

Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Cát Tiên trong quý II năm 2019 cho thấy tất cả các mẫu phân tích nằm trong giá trị giới hạn cho phép B2 (theo QCVN 08- MT:2015/BTNMT).

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI MẶT QUÝ II NĂM 2019 VÙNG VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 

Tác giả bài viết: DWRM