KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT LƯU VỰC SÔNG SRÊ PỐK THÁNG 3 NĂM 2020

Trên lưu vực sông Srê Pốk hiện có 27 trạm quan trắc, bao gồm: 01 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt và 26 trạm quan trắc khí tượng, thủy văn. Trong đó, trên lưu vực sông Srê Pốk hiện có 01 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt Đức Xuyên; trạm được đặt tại bờ phải trên sông Ea Krông Nô. Kết quả quan trắc tài nguyên nước mặt tại trạm Đức Xuyên trong tháng 3 năm 2020 được tổng hợp, đánh giá như sau:

Mực nước (H cm)

Mực nước trung bình tháng 3 năm 2020 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48640cm, giảm 88cm so với tháng trước, giảm 116cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 14cm so với giá trị tháng 3 TBNN. Giá trị lớn nhất là 48714cm (ngày 01/3), giá trị nhỏ nhất là 48599cm (ngày 15/3).

Lưu lượng nước (Q m3/s)

Tháng 3 năm 2020, tại trạm Đức Xuyên có 02 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 3 là 12,8m3/s, giảm 18,7m3/s so với tháng trước, giảm 38,8m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 11,7m3/s so với tháng 3 TBNN.  Lưu lượng nước lớn nhất là 13,0m3/s (ngày 21/3), lưu lượng nước nhỏ nhất là 12,5m3/s.

Tổng lượng nước 

Trong tháng 3 năm 2020, tổng lượng nước trên sông Ea Krông Nô chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Đức Xuyên vào khoảng 34,1 triệu m3, giảm 44,5 triệu m3 so với tháng trước.

Chất lượng nước

Trong tháng 3 năm 2020, đã tiến hành lấy 25 mẫu để phân tích 16 chỉ tiêu. Kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Đức Xuyên cho thấy tất cả các mẫu đều nằm trong giới hạn A1 (theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT). Việc đánh giá chất lượng nước theo các mục đích sử dụng như sau:

- Đối với mục đích cấp nước sinh hoạt: không có mẫu nào vượt GTGH A2.

- Đối với mục đích tưới tiêu thủy lợi: không có mẫu nào vượt GTGH B1.

- Đối với mục đích giao thông thủy: không có mẫu nào vượt giá trị giới hạn B2.

Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại đây theo chỉ số WQI cũng cho thấy chất lượng nước sông có thể đáp ứng mục đích cấp nước sinh hoạt.

KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT LƯU VỰC SÔNG SRÊ PỐK THÁNG 3 NĂM 2020 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY
 

Tác giả bài viết: DWRM