KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN THÁNG 3 NĂM 2020

Vùng Nam Trung Bộ hiện có 02 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt được xây dựng theo Quyết định số 2208/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng mới 4 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2007-2010”.

Các yếu tố quan trắc chủ yếu là nhiệt độ nước, mực nước, lưu lượng, hàm lượng chất lơ lửng và chất lượng nước. Các trạm quan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ được bố trí như sau:

- Trạm Phú Ninh (tọa độ địa lý: 13o42’ vĩ độ Bắc, 108o10’ kinh độ Đông) nằm trên bờ phải sông Yên Thuận, thuộc thôn I, xã Tam Sơn huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam; thuộc lưu vực sông Tam Kỳ, diện tích lưu vực khống chế là 120 km2; được quan trắc từ tháng 4 năm 2011.

- Trạm An Thạnh (tọa độ địa lý: 12º10’ vĩ độ Bắc 108º07’ kinh độ Đông) nằm trên bờ trái sông Kỳ Lộ, thuộc thôn Phú Mỹ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; thuộc lưu vực sông Kỳ Lộ, diện tích lưu vực khống chế là 1180 km2; được quan trắc từ tháng 4 năm 2011.

Vùng Tây Nguyên hiện có 04 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt và được được bố trí như sau:

- Trạm Ya Yun Hạ (tọa độ địa lý: 13o42’ vĩ độ Bắc, 108o10’ kinh độ Đông) nằm trên bờ phải sông YaYun, thuộc làng Chép xã AYun huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai; thuộc lưu vực sông Ba, diện tích lưu vực khống chế là 1.150 km2; được quan trắc từ tháng 1 năm 2012;

- Trạm Đức Xuyên (tọa độ địa lý: 12º10’ vĩ độ Bắc 108º07’ kinh độ Đông) nằm trên bờ phải sông KrôngNô, thuộc buôn PhiDihJa B xã KrôngNô huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk; thuộc lưu vực sông Srê Pốk, diện tích lưu vực khống chế là 980 km2; được quan trắc từ tháng 4 năm 2011;

- Trạm Đại Ninh (tọa độ địa lý: 11043’ vĩ độ Bắc, 1080 22’ kinh độ Đông) được xây dựng ở bờ phải sông Đa Nhim, thuộc thôn Phú Hòa xã Phú Hội huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng; thuộc lưu vực sông Đồng Nai, diện tích lưu vực khống chế là 1.380 km2; được quan trắc từ tháng 7 năm 2011;

- Trạm Cát Tiên (tọa độ địa lý: 11034’ vĩ độ Bắc, 107021’ kinh độ Đông) nằm trên bờ trái sông Đồng Nai, thuộc thôn I xã Phù Mỹ huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng; thuộc  lưu vực sông Đồng Nai, diện tích lưu vực khống chế là 1.980 km2; được quan trắc từ tháng 2 năm 2012.

Kết quả quan trắc tài nguyên nước mặt tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Tài nguyên nước sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh

Mực nước trung bình tháng 3 năm 2020 trên sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh là 3172cm, giảm 4cm so với tháng trước, tăng 18cm so với tháng cùng kỳ năm 2019. Giá trị mực nước lớn nhất là 3197cm (ngày 06/3), giá trị mực nước nhỏ nhất là 3164cm (ngày 23/3).

Trong tháng 3 năm 2020, tại trạm Phú Ninh tiến hành đo lưu lượng nước 3 lần. Lưu lượng trung bình tháng 3 là 29,6m3/s, giảm 1,1m3/s so với tháng trước, tăng 11,4m3/s so với tháng 3 năm 2019. Lưu lượng nước lớn nhất là 38,5m3/s (ngày 06/3), lưu lượng nước nhỏ nhất là 23,8m3/s (ngày 23/3). Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại đây theo chỉ số WQI cũng cho thấy chất lượng nước sử dụng tốt cho cấp nước sinh hoạt.

Tài nguyên nước sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh

Mực nước trung bình tháng 3 năm 2020 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 327cm, giảm 04cm so với tháng trước, tăng 02cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và tăng 04cm so với giá trị tháng 3 TBNN. Giá trị mực nước lớn nhất là 338cm (ngày 23/3), giá trị mực nước nhỏ nhất là 313cm (ngày 26/3).

Trong tháng 3 năm 2020, tại trạm An Thạnh có 03 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 3 là 69,1m3/s, giảm 5,6m3/s so với tháng trước, tăng 8,0m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và tăng 8,7m3/s so với tháng 03 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 82,5m3/s (ngày 03/3), lưu lượng nước nhỏ nhất là 57,2m3/s (ngày 26/3). Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại đây theo chỉ số WQI cũng cho thấy chất lượng nước sử dụng tốt cho cấp nước sinh hoạt.

Kết quả quan trắc tài nguyên nước mặt tại vùng Tây Nguyên

Tài nguyên nước sông Ya Yun tại trạm Ya Yun Hạ

Mực nước trung bình tháng 3 năm 2020 trên sông Yayun tại trạm Ya Yun Hạ là 20765cm, giảm 05cm so với tháng trước, giảm 08cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 12cm so với tháng 3 TBNN. Giá trị mực nước lớn nhất là 20811cm (ngày 25/3), giá trị mực nước nhỏ nhất là 20751cm (ngày 23/3).

Trong tháng 3 năm 2020, tại trạm YaYun Hạ có 03 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 3 là 7,2m3/s, giảm 0,8m3/s so với tháng trước, giảm 1,8m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 1,5m3/s so với tháng 3 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 10,3m3/s (ngày 12/3), lưu lượng nước nhỏ nhất là 4,9m3/s (ngày 17/3). Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại đây theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần một số biện pháp xử lý phù hợp.

Tài nguyên nước sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên

Mực nước trung bình tháng 3 năm 2020 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48640cm, giảm 88cm so với tháng trước, giảm 116cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 14cm so với giá trị tháng 3 TBNN. Giá trị lớn nhất là 48714cm (ngày 01/3), giá trị nhỏ nhất là 48599cm (ngày 15/3).

Tháng 3 năm 2020, tại trạm Đức Xuyên có 02 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 3 là 12,8m3/s, giảm 18,7m3/s so với tháng trước, giảm 38,8 m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 11,7m3/s so với tháng 3 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 13,0 m3/s (ngày 21/3), lưu lượng nước nhỏ nhất là 12,5m3/s (ngày 10/3). Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại đây theo chỉ số WQI cũng cho thấy chất lượng nước sông có thể đáp ứng mục đích cấp nước sinh hoạt.

Tài nguyên nước trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh

Mực nước trung bình tháng 3 năm 2020 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 87980cm, tăng 01cm so với tháng trước, giảm 08cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và tăng 10cm so với giá trị tháng 3 TBNN. Giá trị lớn nhất là 88027cm (ngày 11/3), giá trị nhỏ nhất là 87961cm (ngày 18/3).

Tháng 3 năm 2020, tại trạm Đại Ninh có 02 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng trung bình tháng 3 là 0,8m3/s, tăng 0,26m3/s so với tháng trước, giảm 4,5m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 0,7m3/s so với tháng 3 TBNN. Lưu lượng lớn nhất là 0,891m3/s (ngày 21/3), lưu lượng nhỏ nhất là 0,728m3/s (ngày 08/3). Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại đây theo chỉ số WQI cũng cho thấy chất lượng nước sông có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Tài nguyên nước sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên

Mực nước trung bình tháng 3 năm 2020 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12630cm, giảm 01cm so với tháng trước, giảm 46cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 02cm so với giá trị tháng 3 TBNN. Giá trị lớn nhất là 12723cm (ngày 14/2), giá trị nhỏ nhất là 12585cm (ngày 03/3).

Tháng 3 năm 2020, tại trạm Cát Tiên có 3 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng trung bình tháng 3 là 96,6m3/s, tăng 9,1m3/s so với tháng trước, giảm 31,7m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 12,4m3/s so với tháng 3 TBNN. Lưu lượng lớn nhất là 118m3/s (ngày 13/3), lưu lượng nhỏ nhất là 77,1m3/s (ngày 05/3). Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại đây theo chỉ số WQI cũng cho thấy vào đầu tháng, chất lượng nước sông có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác, đến giữa tháng, chất lượng nước sông bị ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý thích hợp (do nồng độ Tổng Coliform tăng cao đột biến).

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN THÁNG 3 NĂM 2020 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.

 

Tác giả bài viết: DWRM