Kết quả dự báo xu thế mực nước dưới đất mùa khô đầu năm 2020

Mới đây, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã có thông báo bản tin về dự báo xu thế mực nước dưới đất mùa khô đầu năm 2020.

VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
 
Tầng chứa nước Holocen (qh2) 

Nhận định tình hình mực nước mùa khô cuối 2018 đầu 2019: Mực nước dưới đất tầng qh2 vùng đồng bằng Bắc Bộ từ tháng 10/2018-6/2019 có xu thế hạ so với cung kỳ trung bình nhiều năm và dâng so với cung thời kỳ 10/2017 - 6/2018. Mực nước trung bình 6 tháng đầu năm 2019 đạt cực tiểu là 2,91m (tháng 3), dâng so với cung thời điểm năm 2018 là 0,13m và hạ so với cực tiểu nhiều năm là 0,73m. Dự báo tình hình mực nước 6 tháng đầu năm 2020: Dự báo mực nước của tầng có xu thế hạ thấp so với cùng thời điểm năm trước.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp1)

Nhận định tình hình mực nước mùa khô cuối 2018 đầu 2019: Mực nước dưới đất tầng qp1 vung đồng bằng Bắc Bộ từ tháng 10/2018-6/2019 có xu thế hạ so với cung kỳ trung bình nhiều năm và dâng so với cung thời kỳ 10/2017 - 6/2018. Mực nước trung bình 6 tháng đầu năm 2019 đạt cực tiểu là 7,28m (tháng 6), thấp hơn so với cực tiểu cung thời điểm năm 2018 là 0,02m và so với cực tiểu nhiều năm là 2,05m. Dự báo tình hình mực nước 6 tháng đầu năm 2020: Dự báo mực nước của tầng có xu thế hạ thấp so với cùng thời điểm năm trước, tuy nhiên tại một số điểm quan trắc tại TP Hà Nội và Nam Định thấy có xu thế dâng.

VÙNG BẮC TRUNG BỘ 

Tầng chứa nước Holocen (qh) 

Nhận định tình hình mực nước mùa khô cuối 2018 đầu 2019: Mực nước dưới đất từ tháng 10/2018-6/2019 có xu thế hạ so với cung kỳ một năm trước và trung bình nhiều năm. Mực nước trung bình 6 tháng đầu năm 2019 đạt cực tiểu là 3,23m (tháng 6), thấp hơn so với cực tiểu cung thời điểm năm 2018 là 0,86m và thấp hơn so với cực tiểu nhiều năm là 0,32m. Dự báo tình hình mực nước 6 tháng đầu năm 2020: Dự báo mực nước của tầng có xu thế hạ thấp liên tục so với cung thời điểm năm trước. 

Tầng chứa nước Pleistocene (qp) 

Nhận định tình hình mực nước mùa khô cuối 2018 đầu 2019: Mực nước dưới đất từ tháng 10/2018-6/2019 có xu thế dâng so so với cung kỳ một năm trước và trung bình nhiều năm. Mực nước trung bình 6 tháng đầu năm 2019 đạt cực tiểu là 3,84m (tháng 6), thấp hơn giá trị mực nước cung kỳ năm 2018 là 0,06m và giá trị cực tiểu nhiều năm là 0,08m. Dự báo tình hình mực nước 6 tháng đầu năm 2020: Dự báo mực nước của tầng có xu thế hạ thấp liên tục so với cung thời điểm năm trước.

VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ 

Tầng chứa nước Holocen (qh)

Nhận định tình hình mực nước 6 tháng đầu năm 2019: Mực nước dưới đất vùng Nam Trung Bộ trong 6 tháng đầu năm có xu thế hạ thấp dần theo thời gian. Mực nước trung bình 6 tháng đầu năm 2019 đạt cực tiểu là 3,95m (tháng 5) và thấp hơn so với cực tiểu cung thời điểm năm 2018 là 0,06m và so với cực tiểu nhiều năm là 0,12m. Dự báo tình hình mực nước 6 tháng đầu năm 2020: Dự báo mực nước của tầng có xu thế hạ dâng so với cùng thời điểm năm trước ở TP. Đà Nẵng và có xu thế hạ so với cùng thời điểm năm trước ở các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. 

Tầng chứa nước Pleistocene (qp) 

Nhận định tình hình mực nước 6 tháng đầu năm 2019: Mực nước dưới đất vùng Nam Trung Bộ 6 tháng đầu năm 2019 có xu thế hạ thấp dần theo thời gian. Mực nước cực tiểu 6 tháng đầu năm 2019 là 4,05m (tháng 6) và thấp hơn cực tiểu cung thời điểm năm 2018 là 0,23m và so với nhiều năm là 0,17m. Dự báo tình hình mực nước 6 tháng đầu năm 2020: Dự báo mực nước của tầng có xu thế hạ thấp so với cung thời điểm năm trước tại tỉnh Quảng Nam và có xu thế dâng cao so với cung thời điểm năm trước tại tỉnh Quảng Ngãi. 

VÙNG TÂY NGUYÊN 

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Nhận định tình hình mực nước mùa khô cuối năm 2018 đầu 2019: Mực nước dưới đất tầng Q vung Tây Nguyên từ tháng 10/2018-6/2019 có xu thế hạ thấp dần theo thời gian. Mực nước trung bình 6 tháng đầu năm 2019 đạt cực tiêu là 4,78m (tháng 4), thấp hơn so với cực tiểu cung thời điểm năm 2018 là 0,10m và thấp hơn so với cực tiểu nhiều năm là 0,2m. Dự báo tình mực nước 6 tháng đầu năm 2020: dự báo mực nước của tầng có xu hướng hạ so với năm trước. 

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII) 

Nhận định tình hình mực nước mùa khô cuối năm 2018 đầu 2019: Mực nước dưới đất tầng βQII vùng Tây Nguyên từ tháng 10/2018-6/2019 có xu thế hạ thấp dần theo thời gian. Mực nước trung bình 6 tháng đầu năm 2019 đạt cực tiêu là 17,78m (tháng 4), thấp hơn so với cực tiểu cung thời điểm năm 2018 là 5,46m và thấp hơn so với cực tiểu nhiều năm là 5,25m. Dự báo tình hình mực nước 6 tháng đầu năm 2020: dự báo mực nước của tầng có xu hướng hạ so với năm trước.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI)  

Nhận định tình hình mực nước mùa khô cuối năm 2018 đầu 2019: Mực nước dưới đất tầng βN2-QI vùng Tây Nguyên từ tháng 10/2018-6/2019 có xu thế hạ thấp dần theo thời gian. Mực nước trung bình 6 tháng đầu năm 2019 đạt cực tiêu là 13,36m (tháng 4), thấp hơn so với cực tiểu cung thời điểm năm 2018 là 0,23m và thấp hơn so với cực tiểu nhiều năm là 0,33m. Dự báo tình hình mực nước mùa khô 6 tháng đầu năm 2020: dự báo mực nước của tầng có xu thế hướng hạ so với năm trước tuy nhiên tại một số nơi lại có xu thế dâng.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N)

Nhận định tình hình mực nước mùa khô cuối năm 2018 đầu 2019: Mực nước dưới đất tầng N vùng Tây Nguyên từ tháng 10/2018-6/2019 có xu thế hạ thấp dần theo thời gian. Mực nước trung bình 6 tháng đầu năm 2019 đạt cực tiểu là 8,90m (tháng 5), thấp hơn so với cực tiểu cung thời điểm năm 2018 là 0,04m (tháng 4) và thấp hơn so với cực tiểu nhiều năm là 0,69m. Dự báo tình hình mực nước 6 tháng đầu năm 2020: dự báo mực nước của tầng có xu hướng hạ so với năm trước tuy nhiên tại một số nơi lại có xu thế dâng.

VÙNG NAM BỘ 

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3) 

Nhận định tình hình mực nước mùa khô cuối 2018 đầu 2019: Mực nước dưới đất tầng qp3 vung Nam Bộ từ tháng 10/2018-6/2019 có xu thế hạ thấp theo thời gian 26 tuy nhiên có xu hướng dâng vào các tháng mua khô so với cung thời kỳ 10/2017 - 6/2018. Mực nước trung bình 6 tháng đầu năm 2019 đạt cực tiểu là 5,30m (tháng 5), thấp hơn so với cực tiểu cung thời điểm năm 2018 là 0,13m và thấp hơn so với cực tiểu nhiều năm là 0,37m. Dự báo tình hình mực nước 6 tháng đầu năm 2020: Dự báo mực nước của tầng có xu thế hạ thấp so với cùng thời điểm năm 2019, tuy nhiên tại một số nơi lại có xu thế dâng.

Tầng chứa nước Pleistocene trung - thượng (qp2-3) 

Nhận định tình hình mực nước mùa khô cuối 2018 đầu 2019: Mực nước dưới đất tầng qp2-3 vung Nam Bộ từ tháng 10/2018-6/2019 có xu thế hạ thấp theo thời gian. Mực nước trung bình 6 tháng đầu năm 2019 đạt cực tiểu là 9,45m (tháng 5), thấp hơn so với cực tiểu cung thời điểm năm 2018 là 0,65m và thấp hơn so với cực tiểu nhiều năm là 1,84m. Dự báo tình hình mực nước 6 tháng đầu năm 2020: Dự báo mực nước của tầng có xu thế hạ là chính so với cùng thời điểm năm 2019, tuy nhiên tại một số nơi lại có xu thế dâng. 

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1) 

Nhận định tình hình mực nước mùa khô cuối 2018 đầu 2019: Mực nước dưới đất tầng qp1 vung Nam Bộ từ tháng 10/2018-6/2019 có xu thế hạ thấp theo thời gian. Mực nước trung bình 6 tháng đầu năm 2019 đạt cực tiểu là 8,86m (tháng 4), thấp hơn so với cực tiểu cung thời điểm năm 2018 là 0,69m và so với cực tiểu nhiều năm là 4,87m. Dự báo tình hình mực nước 6 tháng đầu năm 2020: Dự báo mực nước của tầng có xu thế hạ so với cùng thời điểm năm 2019. 

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22) 

Nhận định tình hình mực nước mùa khô cuối 2018 đầu 2019: Mực nước dưới đất tầng n22 vung Nam Bộ từ tháng 10/2018-6/2019 có xu thế hạ thấp theo thời gian. Mực nước trung bình 6 tháng đầu năm 2019 đạt cực tiểu là 11,47m (tháng 5), thấp hơn so với cực tiểu cung thời điểm năm 2018 là 0,54m và thấp hơn so với cực tiểu nhiều năm là 3,57m. Dự báo tình hình mực nước 6 tháng đầu năm 2020: Dự báo mực nước của tầng có xu thế hạ là chính so với cùng thời điểm năm 2019, tuy nhiên tại một số nơi vẫn có xu thế dâng.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Nhận định tình hình mực nước mùa khô cuối 2018 đầu 2019: Mực nước dưới đất tầng n21 vung Nam Bộ từ tháng 10/2018-6/2019 có xu thế hạ thấp theo thời gian. Mực nước trung bình 6 tháng đầu năm 2019 đạt cực tiểu là 12,16m (tháng 6), thấp hơn so với cực tiểu năm 2018 là 0,97m và thấp hơn cung thời điểm so với cực tiểu nhiều năm là 4,49m. Dự báo tình hình mực nước 6 tháng đầu năm 2020: Dự báo mực nước của tầng có xu thế hạ là chính so với cùng thời điểm năm 2019, tuy nhiên tại một số nơi có xu thế dâng. 

Chi tiết Kết quả dự báo xu thế mực nước dưới đất mùa khô đầu năm 2020 xin mời xem tại đây.
 
 

Tác giả bài viết: DWRM