Kết quả quan trắc nước dưới đất thành phố Đà Nẵng tháng 11 năm 2021

Đà Nẵng là thành phố thuộc lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn có diện tích tự nhiên là 1.285,4 km2. Hiện nay có 3 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Tài nguyên nước dưới đất trong thành phố có 1 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho tầng chứa nước chính Holocen (qh) là 72.716,8 m3/ngày. 

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 10 tầng chứa nước qh có xu hướng dâng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 1,09m tại Phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn (QT3a-QD).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,95m tại Phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà (QT1-QD) và trung bình tháng sâu nhất là -4,93m tại Phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn (QT3b-QD). Trong tháng 11 và tháng 12 mực nước có xu hướng dâng.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THÁNG 11 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY. 


 

Tác giả bài viết: DWRM