Kết quả quan trắc nước dưới đất tỉnh Bắc Ninh tháng 12 năm 2022

Tỉnh Bắc Ninh là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 823,1 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 8 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bắc Ninh gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 161.880 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 604.329 m3/ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất của tỉnh ở 2 tầng chứa nước chính. 

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Theo kết quả quan trắc tại TT. Hồ, huyện Thuận Thành (Q.115 - lớp chứa nước qh2). Mực nước trung bình tháng 11 hạ 0,68m so với tháng 10. Trong tháng 12/2022 và tháng 1/2023 dự báo mực nước tại công trình Q.115 có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2)

Theo kết quả quan trắc tại TT. Chờ, huyện Yên Phong (Q.37). Mực nước trung bình tháng 11 hạ 0,2m so với tháng 10. Trong tháng 12/2022 và tháng 1/2023 dự báo mực nước tại công trình Q.37 có xu thế hạ.

Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 hạ so với tháng 10. Giá trị hạ thấp nhất là 0,5m tại xã Tân Chi, huyện Tiên Du (Q.50a). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,63m tại xã Tân Chi, huyện Tiên Du (Q.50a) và sâu nhất là -7,51m tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong (Q.36M1). Trong tháng 12/2022 và tháng 1/2023 dự báo mực nước có xu hướng hạ.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH BẮC NINH THÁNG 12 NĂM 2022 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY. 


 

Tác giả bài viết: DWRM