Kết quả quan trắc nước dưới đất tỉnh Hà Tĩnh tháng 11 năm 2021

Hà Tĩnh là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cả có diện tích tự nhiên là 6.055,6km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 30 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hà Tĩnh gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 750.567,5m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 234.584,3m3/ngày. Trong bản tin phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất của tỉnh sẽ thực hiện ở 2 tầng chứa nước chính.

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 dâng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 2,03m tại xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn (QT3-HS) và hạ thấp nhất là 0,08m tại xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn (QT4-HS). 

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,19m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà (QT7-HT) và sâu nhất là -4,23m tại xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn (QT1a-HS). Trong tháng 11 và tháng 12 có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với tháng 9. Giá trị dâng 2,07m tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (QT4a-HK).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,70m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà (QT7a-HT) và sâu nhất là -6,86m tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (QT4a-HK). Trong tháng 11 và tháng 12 mực nước có xu thế hạ.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH HÀ TĨNH THÁNG 11 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.


 
 

Tác giả bài viết: DWRM