Kết quả quan trắc nước dưới đất tỉnh Hà Tĩnh tháng 6 năm 2021

Hà Tĩnh là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cả có diện tích tự nhiên là 6.055,6km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 30 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hà Tĩnh gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 750.567,5m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 234.584,3m3/ngày. Trong bản tin phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất của tỉnh sẽ thực hiện ở 2 tầng chứa nước chính.

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 dâng hạ không rõ ràng so với tháng 4. Giá trị dâng cao nhất là 1,28m tại TT.Phố Châu, huyện Hương Sơn (QT2a-HS) và hạ thấp nhất là 1,28m tại xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà (QT2-HT).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,65m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà (QT7-HT) và sâu nhất là -8,13m tại xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn (QT3-HS). Trong tháng 6 và tháng 7 có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 dâng hạ không rõ ràng so với tháng 4. Giá trị dâng cao nhất là 1,28m tại TT.Phố Châu, huyện Hương Sơn (QT2a-HS) và hạ thấp nhất là 1,28m tại xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà (QT2-HT).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,65m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà (QT7-HT) và sâu nhất là -8,13m tại xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn (QT3-HS). Trong tháng 6 và tháng 7 mực nước có xu thế hạ.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH HÀ TĨNH THÁNG 6 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.

 
 

Tác giả bài viết: DWRM