Kết quả quan trắc nước dưới đất tỉnh Hà Tĩnh tháng 7 năm 2021

Hà Tĩnh là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cả có diện tích tự nhiên là 6.055,6km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 30 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hà Tĩnh gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 750.567,5m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 234.584,3m3/ngày. Trong bản tin phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất của tỉnh sẽ thực hiện ở 2 tầng chứa nước chính.

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 6 hạ so với tháng 5. Giá trị hạ thấp nhất là 0,53m tại TT.Phố Châu, huyện Hương Sơn (QT2a-HS) và dâng cao nhất là 0,32m tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (QT1-HT).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,16m tại xã Sơn Lộc, huyện Can lộc (QT3-HT) và sâu nhất là -8,23m tại xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn (QT3-HS). Trong tháng 7 và tháng 8 có xu thế dâng hạ không rõ ràng.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 6 có xu thế dâng hạ không rõ ràng so với tháng 5. Giá trị dâng cao nhất là 0,35m xã Phượng Điền, huyện Hương Khê (QT1a-HK) và hạ thấp nhất là 0,51m tại TT.Phố Châu, huyện Hương Sơn (QT2b-HS). 

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,96m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà (QT7a-HT) và sâu nhất là -6,83m tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (QT4a-HK). Trong tháng 7 và tháng 8 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH HÀ TĨNH THÁNG 7 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.

 

Tác giả bài viết: DWRM