Kết quả quan trắc nước dưới đất tỉnh Hải Dương tháng 11 năm 2021

Tỉnh Hải Dương là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 1.648 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 13 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất .

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hải Dương gồm 3 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp), tầng chứ nước Neogene (n). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 179.474 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 527.046 m3/ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất của tỉnh ở 3 tầng chứa nước chính. 

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 dâng hạ không rõ ràng so với tháng 9. Giá trị hạ thấp nhất là 0,21m tại xã Đại Đồng, huyện Tứ Kỳ (Q.147) và giá trị dâng cao nhất là 0,09m tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành (Q.144M1). 

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,31m tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành (Q.144M1) và sâu nhất là -1,53m tại xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà (Q.146). Dự báo mực nước trong tháng 11 và tháng 12 có xu thế hạ, riêng công trình Q.146 có xu thế dâng hạ không đáng kể, riêng công trình Q.147 có xu thế hạ.

Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 dâng hạ không rõ ràng so với tháng 9. Giá trị hạ thấp nhất là 0,37m tại xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ (Q.148) và giá trị dâng cao nhất là 0,18m tại TT. Phú Thứ, huyện Kinh Môn (Q.143).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,06m tại TT. Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Q.131) và sâu nhất là -5,54m tại xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ (Q.148). Trong tháng 11 và tháng 12 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2)

Theo kết quả quan trắc tại TT. Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Q.131a) mực nước trung bình tháng 10 dâng 0,5m so với tháng 9. Mực nước có xu thế dâng vào đầu tháng 11 và hạ dần vào tháng 12.

Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung trung bình tháng 10 dâng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 0,52m tại TT. Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Q.131b).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,12m tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà (Q.145a) và sâu nhất là -6,28m tại TT. Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Q.131b). Trong tháng 11 và tháng 12 mực nước có xu thế hạ vào đầu tháng 11 sau đó dâng nhẹ vào tháng 12.

Tầng chứa nước Neogene (n)

Trong phạm vi tỉnh chỉ có 1 công trình quan trắc tại xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng (Q.149). Mực nước trung bình tháng 10 dâng 0,12m so với tháng 9. Trong tháng 9 và tháng 10 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH HẢI DƯƠNG THÁNG 11 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY. 

 
 

Tác giả bài viết: DWRM