Kết quả quan trắc nước dưới đất tỉnh Hải Dương tháng 11 năm 2022

Tỉnh Hải Dương là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 1.648 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 13 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất .

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hải Dương gồm 3 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp), tầng chứ nước Neogene (n). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 179.474 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 527.046 m3/ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất của tỉnh ở 3 tầng chứa nước chính. 

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 hạ so với tháng 9. Giá trị hạ thấp nhất là 0,12m tại xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà (Q.146).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,48m tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành (Q.144M1) và sâu nhất là -1,56m tại xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà (Q.146). Trong tháng 11 và tháng 12 dự báo mực nước có xu thế hạ.

Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 hạ so với tháng 9. 

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,12m tại TT. Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Q.131) và sâu nhất là -5,49m tại xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ (Q.148). Trong tháng 11 và tháng 12 dự báo mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2)

Theo kết quả quan trắc tại TT. Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Q.131a). Mực nước trung bình tháng 10 hạ 0,09m so với tháng 9. Trong tháng 11 và tháng 12 dự báo mực nước có xu thế hạ.

Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 hạ so với tháng 9. Giá trị hạ thấp nhất là 0,09m tại TT. Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Q.131b).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,63m tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà (Q.145a) và sâu nhất là -6,35m tại TT. Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Q.131b). Trong tháng 11 và tháng 12 dự báo mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Neogene (n)

Trong phạm vi tỉnh chỉ có 1 công trình quan trắc tại xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng (Q.149). Mực nước trung bình tháng 10 hạ 0,06m so với tháng 9. Trong tháng 11 và tháng 12 dự báo mực nước có xu thế hạ.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH HẢI DƯƠNG THÁNG 11 NĂM 2022 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY. 


 

Tác giả bài viết: DWRM