Kết quả quan trắc nước dưới đất tỉnh Hải Dương tháng 5 năm 2021.

Tỉnh Hải Dương là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 1.648 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 13 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất .

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hải Dương gồm 3 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp), tầng chứ nước Neogene (n). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 179.474 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 527.046 m3/ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất của tỉnh ở 3 tầng chứa nước chính. 

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Đối với chứa nước Holocene thượng (qh2)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế dâng so với tháng 3. Giá trị dâng cao nhất là 0,21m tại xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà (Q.146).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,43m tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà (Q.145) và sâu nhất là -1,77m tại xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà (Q.146). Mực nước trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế dâng, riêng tại công trình Q.147 có xu thế hạ đầu tháng 5 sau đó dâng lên trong tháng 6.

Đối với lớp chứa nước Holocene hạ (qh1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế dâng so với tháng 3. Giá trị dâng cao nhất là 0,13m tại xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ (Q.148).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,06m tại TT. Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Q.131) và sâu nhất là -6,10m tại xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ (Q.148). Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế hạ.  

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Đối với lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2)

Theo kết quả quan trắc tại TT. Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Q.131a) mựcnước trung bình tháng 4 hạ không đáng kể 0,04m so với tháng 3. Mực nước có xu thế dâng vào tháng 5 và giảm dần tháng 6.

Đối với lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng 3. Giá trị dâng cao nhất là 0,12m tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà (Q.145a).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,91m tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà (Q.145a) và sâu nhất là -6,51m tại TT. Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Q.131b). Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể riêng tại công trình Q.131b có xu thế dâng vào đầu tháng 5 và hạ vào tháng 6.

Tầng chứa nước Neogene (n)

Trong phạm vi tỉnh chỉ có 1 công trình quan trắc tại xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng (Q.149). Mực nước trung bình tháng 4 dâng hạ không đáng kể 0,01m so với tháng 3. Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế dâng đầu tháng 5 và hạ vào tháng 6.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH HẢI DƯƠNG THÁNG 5 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY. 

 

Tác giả bài viết: DWRM