Kết quả quan trắc nước dưới đất tỉnh Hưng Yên tháng 2 năm 2023

Tỉnh Hưng Yên là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 926 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 14 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hưng Yên gồm 3 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp), tầng chứ nước Neogene (n). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 261.717m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 1.439.036 m3/ngày.. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất của tỉnh ở 3 tầng chứa nước chính. 

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Lớp chứa nước Holocene trên (qh2)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 1/2023 hạ so với tháng 12/2022. Giá trị hạ thấp nhất là 0,26m tại P. Minh Khai, TP. Hưng Yên (Q.128M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,81m tại P. Lam Sơn, TP. Hưng Yên (Q.129M1) và sâu nhất là -4,19m tại P. Minh Khai, TP. Hưng Yên (Q.128M1). Trong tháng 2 và tháng 3/2023 dự báo mực nước có xu thế hạ.

Lớp chứa nước Holocene dưới (qh1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 1/2023 dâng hạ không đáng kể so với tháng 12/2022. Giá trị hạ thấp nhất là 0,11m tại TT. Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Q.119M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,53m tại xã Hưng Long, huyện Mỹ Hào (Q.127) và sâu nhất là -2,59m tại TT. Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Q.119M1). Trong tháng 2 và tháng 3/2023 dự báo mực nước có xu thế dâng.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Lớp chứa nước Pleistocene trên (qp2)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 1/2023 hạ so với tháng 12/2022. Giá trị hạ thấp nhất là 0,12m tại P. Lam Sơn, TP. Hưng Yên (Q.129aM1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,81m tại P. Lam Sơn, TP. Hưng Yên (Q.129aM1) và sâu nhất là -8,9m tại TT. Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Q.119aM1). Trong tháng 2 và tháng 3/2023 dự báo mực nước có xu thế dâng.

Lớp chứa nước Pleistocene dưới (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 1/2023 hạ so với tháng 12/2022. Giá trị hạ thấp nhất là 0,19m tại xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu (Q.193a).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,84m tại P. Lam Sơn, TP. Hưng Yên (Q.129bM1) và sâu nhất là -8,9m tại TT. Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Q.119bM1). Trong tháng 2 và tháng 3/2023 dự báo mực nước có xu thế dâng, khu vực Khoái Châu và TP. Hưng Yên mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể.

Tầng chứa nước Neogene (n)

Trong phạm vi tỉnh chỉ có 1 công trình quan trắc tại xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu (Q.193b).  Mực nước trung bình tháng 1/2023 hạ 0,21m so với tháng 12/2022.  Trong tháng 2 và tháng 3/2023 dự báo mực nước tại công trình Q.193b có xu thế dâng.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH HƯNG YÊN THÁNG 2 NĂM 2023 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY. 


 
 

Tác giả bài viết: DWRM