Kết quả quan trắc nước dưới đất tỉnh Hưng Yên tháng 8 năm 2022

Tỉnh Hưng Yên là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 926 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 18 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hưng Yên gồm 3 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp), tầng chứ nước Neogene (n). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 261.717m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 1.439.036 m3/ngày.. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất của tỉnh ở 3 tầng chứa nước chính. 

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 dâng so với tháng 6. Giá trị dâng cao nhất là 0,39m tại P. Minh Khai, TP. Hưng Yên (Q.128M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,73m tại P. Lam Sơn, TP. Hưng Yên (Q.129M1) và sâu nhất là -2,62m tại P. Minh Khai, TP. Hưng Yên (Q.128M1). Trong tháng 8 và tháng 9 dự báo mực nước có xu thế dâng.

Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 dâng hạ không rõ ràng so với tháng 6. Giá trị dâng cao nhất là 0,1m tại TT. Vương, huyện Tiên Lữ (Q.130M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,09m tại TT. Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Q.119M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,38m tại xã Hưng Long, huyện Mỹ Hào (Q.127) và sâu nhất là -2,08m tại TT. Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Q.119M1). Trong tháng 8 và tháng 9 dự báo mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 hạ so với tháng 6. Giá trị hạ thấp nhất là 0,18m tại TT. Vương, huyện Tiên Lữ (Q.130aM1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,29m tại P. Lam Sơn, TP. Hưng Yên (Q.129aM1) và sâu nhất là -9,15m tại TT. Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Q.119aM1). Trong tháng 8 và tháng 9 dự báo mực nước có xu thế dâng.

Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 hạ so với tháng 6. Giá trị hạ thấp nhất là 0,16m tại TT. Vương, huyện Tiên Lữ (Q.130bM1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,31m tại P. Lam Sơn, TP. Hưng Yên (Q.129bM1) và sâu nhất là -9,15m tại TT. Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Q.119bM1). Trong tháng 8 và tháng 9 dự báo mực nước có xu thế dâng.

Tầng chứa nước Neogene (n)

Trong phạm vi tỉnh chỉ có 1 công trình quan trắc tại xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu (Q.193b). Mực nước trung bình tháng 7 dâng hạ không đáng kể so với tháng 6. Trong tháng 8 và tháng 9 dự báo mực nước tại công trình Q.193b có xu thế dâng.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH HƯNG YÊN THÁNG 8 NĂM 2022 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY. 


 

Tác giả bài viết: DWRM