Kết quả quan trắc nước dưới đất tỉnh Quảng Ngãi tháng 1 năm 2022

Quảng Ngãi là một tỉnh thuộc lưu vực sông Vệ - Trà Khúc – Trà Bồng có diện tích tự nhiên là 5.856 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 14 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Quảng Ngãi gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước chính như sau: Tầng chứa nước Holocen (qh) 903.355,93m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) 533.805,86m3/ngày.

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,74m tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa (QT6a-QN).

Mực nước trung bình tháng nông nhất trên là 0,00m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn (QT2b-QN) và trung bình tháng sâu nhất là -3,23m tại xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức (QT8a-QN). Trong tháng 1 và 2 năm 2022 mực nước có xu hướng hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,30m tại xã Đức Minh, huyện Mộ Đức (QT7b-QN).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,42m tại xã Đức Minh, huyện Mộ Đức (QT7b-QN) và trung bình tháng sâu nhất là -2,15m tại xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh (QT4b-QN). Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2022 mực nước có xu hướng hạ.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH QUẢNG NGÃI THÁNG 1 NĂM 2022 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY. 

 
 

Tác giả bài viết: DWRM