Kết quả quan trắc nước dưới đất tỉnh Thanh Hóa tháng 11 năm 2022

Thanh Hóa là một tỉnh thuộc lưu vực sông Mã có diện tích tự nhiên là 11.129,48km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 24 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Thanh Hóa gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 1.588.013 m3 /ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 3.429.565 m3/ngày.Trong bản tin phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất của tỉnh sẽ thực hiện ở 2 tầng chứa nước chính.

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 0,61m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH) và giá trị hạ thấp nhất là 0,16m tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc (QT3-TH).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,51m tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống (QT11-TH) và sâu nhất là -7,55m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH). Trong tháng 11 và tháng 12 mực nước có xu thế hạ dần.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 0,66m tại xã Đông Lĩnh, TP.Thanh Hóa (QT7a-TH) và giá trị hạ thấp nhất là 0,17m tại xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa (QT2a-TH).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,98m tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn (QT10a-TH) và sâu nhất là -7,91m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4a-TH). Trong tháng 11 và tháng 12 mực nước có xu thế hạ dần.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH THANH HÓA THÁNG 11 NĂM 2022 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.


 

Tác giả bài viết: DWRM