Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bắc Ninh tháng 4 năm 2021

Tỉnh Bắc Ninh là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 823,1 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 9 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bắc Ninh gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 161.880 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 604.329 m3/ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh sẽ thực hiện cho 2 tầng chứa nước chính. 

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Theo kết quả quan trắc tại TT. Hồ, huyện Thuận Thành (Q.115 - lớp chứa nước qh2) mực nước trung bình tháng 3 dâng 0,18m so với tháng 2. Mực nước có xu thế dâng đầu tháng 4 sau đó hạ dần vào tháng 5.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Đối với lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2)

Theo kết quả quan trắc tại TT. Chờ, huyện Yên Phong (Q.37) mực nước trung bình tháng 3 dâng 0,05m so với tháng 2. Mực nước có xu thế dâng đầu tháng 4 sau đó hạ dần vào tháng 5.

Đối với lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 dâng so với tháng 2. Giá trị dâng cao nhất là 0,11m tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong (Q.36) và giá trị hạ thấp nhất là 0,49m tại TT. Hồ, huyện Thuận Thành (Q.116a).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,65m tại xã xã Tân Chi, huyện Tiên Du (Q.50a) và sâu nhất là -7,41m tại TT. Hồ, huyện Thuận Thành (Q.116a). Mực nước có xu hướng dâng đầu tháng 4 sau đó hạ dần vào tháng 5 riêng tại công trình Q.50a mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể.


CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH BẮC NINH THÁNG 4 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY. 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM