Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tỉnh Nghệ An tháng 10 năm 2022

Nghệ An là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cả có diện tích tự nhiên là 16.490,25km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 46 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Nghệ An gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 688.698,6m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 136.705,0m3/ngày. Trong bản tin phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất của tỉnh sẽ thực hiện ở 2 tầng chứa nước chính.

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 9 dâng so với tháng 8. Giá trị dâng cao nhất là 1,65m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp (QT2-HÐ).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,05m tại xã Hưng Hòa, TP.Vinh (QT12a-NA) và sâu nhất là -10,27m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp (QT2-HÐ). Trong tháng 10 và tháng 11 mực nước có xu hướng dâng là chính.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 9 dâng so với tháng 8. Giá trị dâng cao nhất là 1,45m tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn (QT2a-CC).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,28m tại xã Đại Sơn, huyện Đô Lương (QT18a-NA) và sâu nhất là -10,42m tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn (QT2a-CC). Trong tháng 10 và tháng 11 mực nước có xu hướng dâng.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH NGHỆ AN THÁNG 10 NĂM 2022 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.


 
 

Tác giả bài viết: DWRM