Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tỉnh Nghệ An tháng 11 năm 2021

Nghệ An là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cả có diện tích tự nhiên là 16.490,25km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 46 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Nghệ An gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 688.698,6m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 136.705,0m3/ngày. Trong bản tin phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất của tỉnh sẽ thực hiện ở 2 tầng chứa nước chính.

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 1,00m tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương (QT6a-NA) và hạ thấp nhất là 0,16m tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc (QT10a-NA).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,38m tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên (QT14a-NA) và sâu nhất là -9,60m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp (QT2-HÐ). Trong tháng 11 và tháng 12 có xu hướng hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 1,78m tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn (QT2a-CC) và hạ thấp nhất là 0,80m tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc (QT17a-NA).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,07m tại xã Đại Sơn, huyện Đô Lương (QT18a-NA) và sâu nhất là -9,61m tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn (QT2a-CC). Trong tháng 11 và tháng 12 có xu hướng hạ.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH NGHỆ AN THÁNG 11 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.


 
 

Tác giả bài viết: DWRM