Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tỉnh Nghệ An tháng 12 năm 2022

Nghệ An là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cả có diện tích tự nhiên là 16.490,25km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 46 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Nghệ An gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 688.698,6m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 136.705,0m3/ngày. Trong bản tin phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất của tỉnh sẽ thực hiện ở 2 tầng chứa nước chính.

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 hạ so với tháng 10. Giá trị hạ thấp nhất là 3,08m tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương (QT6a-NA) và giá trị dâng cao nhất là 0,05m tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành (QT4a-NA).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,52m tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên (QT14a-NA) và sâu nhất là -11,9m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp (QT2-HÐ). Trong tháng 12 và tháng 1 năm 2023 mực nước có xu hướng hạ dần.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 hạ so với tháng 10. Giá trị hạ thấp nhất là 3,05m tại xã Long Sơn, huyện Anh Sơn (QT1b-CC) và giá trị dâng cao
nhất là 0,08m tại xã Công Thành, huyện Yên Thành (QT5a-NA).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,12m tại xã Đại Sơn, huyện Đô Lương (QT18a-NA) và sâu nhất là -11,86m tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn (QT2a-CC).  Trong tháng 12 và tháng 1 năm 2023 mực nước có xu hướng hạ dần.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH NGHỆ AN THÁNG 12 NĂM 2022 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.


 

Tác giả bài viết: DWRM