Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tỉnh Quảng Bình tháng 12 năm 2022

Quảng Bình là một tỉnh thuộc lưu vực sông Gianh - Nhật Lệ có diện tích tự nhiên là 8.000km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 28 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Quảng Bình gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 643.460,0m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 220.470,4m3/ngày. Trong bản tin phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất của tỉnh sẽ thực hiện ở 2 tầng chứa nước chính.

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 hạ so với tháng 10. Giá trị hạ thấp nhất là 0,72m tại xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch (QT6a-QB) và giá trị dâng cao nhất là 0,76m tại xã Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy (QT14-QB).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,23m tại P.Quảng Phúc, TX.Ba Đồn (QT4a-QB) và sâu nhất là -3,44m tại xã Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy (QT14-QB). Trong tháng 12 và tháng 1 năm 2023 mực nước có xu thế hạ dần.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 hạ so với tháng 10. Giá trị hạ thấp nhất là 0,8m tại xã Thái Xá, huyện Lệ Thủy (QT13a-QB) và giá trị dâng cao nhất là 0,3m tại P.Quảng Phúc, TX.Ba Đồn (QT4b-QB).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,26m tại P.Quảng Phúc, TX.Ba Đồn (QT4b-QB) và sâu nhất là -3,39m tại xã Thái Xá, huyện Lệ Thủy (QT13a-QB). Trong tháng 12 và tháng 1 năm 2023 mực nước có xu thế hạ dần.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH QUẢNG BÌNH THÁNG 12 NĂM 2022 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.


 

Tác giả bài viết: DWRM