Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tỉnh Quảng Bình tháng 5 năm 2021

Quảng Bình là một tỉnh thuộc lưu vực sông Gianh - Nhật Lệ có diện tích tự nhiên là 8.000km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 28 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Quảng Bình gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 643.460,0m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 220.470,4m3/ngày. Trong bản tin dưới đây phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất cho tỉnh ở 2 tầng chứa nước chính.

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế hạ so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,74m tại xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch (QT6a-QB) và dâng cao nhất là 1,06m tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh (QT11a-QB).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,80m tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh (QT11a-QB) và sâu nhất là -5,61m tại xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch (QT16aQB). Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế hạ so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,43m tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch (QT5-QB). 

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,93m tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh (QT9b-QB) và sâu nhất là -3,97m tại xã Thái Xá, huyện Lệ Thủy (QT13a-QB). Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế hạ.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH QUẢNG BÌNH THÁNG 5 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.


 

Tác giả bài viết: DWRM