Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tỉnh Quảng Ngãi tháng 6 năm 2022

Quảng Ngãi là một tỉnh thuộc lưu vực sông Trà Khúc có diện tích tự nhiên là 5.856 km2 . Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 14 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Quảng Ngãi gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước chính như sau: Tầng chứa nước Holocen (qh) 903.355,93m3 /ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) 533.805,86m3 /ngày. Trong bản tin phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất của tỉnh sẽ thực hiện ở 2 tầng chứa nước chính.

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 hạ so với tháng 4. Giá trị hạ thấp nhất là 0,72m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn (QT2b-QN).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,35m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn (QT2b-QN) và sâu nhất là -6,59m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ (QT9a-QN). Trong tháng 6 và tháng 7 mực nước có xu hướng dâng và hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 hạ so với tháng 4. Giá trị hạ thấp nhất là0,49m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ (QT9b-QN).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,25m tại xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh (QT4b-QN) và sâu nhất là -6,33m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ (QT9b-QN). Trong tháng 6 và tháng 7 mực nước có xu hướng hạ.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH QUẢNG NGÃI THÁNG 6 NĂM 2022 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.


 
 

Tác giả bài viết: DWRM