Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tỉnh Quảng Trị tháng 11 năm 2022

Quảng Trị là một tỉnh thuộc lưu vực sông Thạch Hãn có diện tích tự nhiên là 4.739,8km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 23 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Quảng Trị gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 515.511,1m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 212,099.1m3/ngày.. Trong bản tin phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất của tỉnh sẽ thực hiện ở 2 tầng chứa nước chính. Trong tháng 11 và tháng 12 mực nước có xu thế hạ dần.

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 dâng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 2,14m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong (QT9a-QT).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,37m tại xã Hải Trường, huyện Hải Lăng (QT12-QT) và sâu nhất là -5,68m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong (QT9a-QT).

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 dâng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 2,63m tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ (QT6-QT).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,01m tại xã Hải Dương, huyện Hải Lăng (QT11a-QT) và sâu nhất là -6m tại xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong (QT7b-QT). Trong tháng 11 và tháng 12 mực nước có xu thế hạ dần.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH QUẢNG TRỊ THÁNG 11 NĂM 2022 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.


 

Tác giả bài viết: DWRM