Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tỉnh Thái Bình tháng 12 năm 2022

Tỉnh Thái Bình là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 1.542 km2 . Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 8 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Thái Bình gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 398.989 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 826.546 m3/ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất của tỉnh sẽ thực hiện cho 2 tầng chứa nước chính.

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 hạ so với tháng 10. Giá trị hạ thấp nhất là 0,45m tại TT. An Bài, huyện Quỳnh Phụ (Q.159). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,6m tại xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy (Q.158) và sâu nhất là -1,94m tại TT. Diêm Điền, huyện Thái Thụy (Q.155M1). Trong tháng 12/2022 và tháng 1/2023 dự báo mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2)

Trong phạm vi tỉnh có 1 công trình quan trắc tại TT. An Bài, huyện Quỳnh Phụ (Q.159a). Mực nước trung bình tháng 11 hạ 0,21m so với tháng 10. Trong tháng 12/2022 và tháng 1/2023 dự báo mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể.

Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 hạ so với tháng 10. Giá trị hạ thấp nhất là 0,28m tại TT. An Bài, huyện Quỳnh Phụ (Q.159b).  Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,74m tại xã Thụy Hà, huyện Thái Thụy (Q.156aM1) và sâu nhất là -7,15m tại TT. An Bài, huyện Quỳnh Phụ (Q.159b). Trong tháng 12/2022 và tháng 1/2023 dự báo mực nước có xu thế.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH THÁI BÌNH THÁNG 12 NĂM 2022 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY. 
 

Tác giả bài viết: DWRM