Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tỉnh Thái Bình tháng 4 năm 2022

Tỉnh Thái Bình là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 1.542 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 8 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Thái Bình gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 398.989 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 826.546 m3/ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất của tỉnh sẽ thực hiện cho 2 tầng chứa nước chính.

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 hạ so với tháng 2. Giá trị hạ thấp nhất là 0,18m tại xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy (Q.158).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,43m tại xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy (Q.158) và sâu nhất là -1,92m tại TT. Diêm Điền, huyện Thái Thụy (Q.155M). Trong tháng 4 và tháng 5 dự báo mực nước có xu thế hạ và dâng hạ không đáng kể.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2)

Trong phạm vi tỉnh có 1 công trình quan trắc tại TT.An Bài, huyện Quỳnh Phụ (Q.159a). Mực nước trung bình tháng 3 dâng 0,1m so với tháng 2. Trong tháng 4 và tháng 5 dự báo mực nước có xu thế dâng.

Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 dâng so với tháng 2. Giá trị dâng cao nhất là 0,07m tại xã Thụy Hà, huyện Thái Thụy (Q.156aM1) và giá trị hạ thấp nhất là 1,03m tại TT. An Bài, huyện Quỳnh Phụ (Q.159b).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,44m tại xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy (Q.158a) và sâu nhất là -6,59m tại TT. An Bài, huyện Quỳnh Phụ (Q.159b). Trong tháng 4 và tháng 5 dự báo mực nước có xu thế dâng.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH THÁI BÌNH THÁNG 4 NĂM 2022 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.


 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM