Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất vùng Nam Bộ tháng 6 năm 2019

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2018, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho các tháng đầu năm 2019. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 so với tháng 5 có xu thế dâng là chính, có 25/38 công trình mực nước hạ, 4/39 công trình mực nước dâng và 9/38 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,77m tại phương Trung My Tây, quân 12, TP Hồ Chí Minh (Q011020) và giá trị hạ thấp nhất là 0,21m tại xa Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh (Q808020). 

Trong tháng 6: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,73m tại Phương 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q409020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,16m tại xa Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1). 

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu hướng dâng và hạ so với mực nước thực đo tháng 6, có 16/41 công trình mực nước dâng, 14/41 công trình mực nước hạ và 11/41 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,25m đến 0,50m tâp trung ở huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh; huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh; huyện Châu Phu - tỉnh An Giang; TX Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu. Mực nước hạ từ 0,25m đến 0,50m tâp trung ở huyện Dương Minh Châu, huyện Gò Dầu, TX Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh; huyện Châu Thành - tỉnh An Giang.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 so với tháng 5 có xu thế dâng là chính, có 10/22 công trình mực nước dâng, 6/22 công trình mực nước hạ và 6/22 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,54m tại xa Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222230) và giá trị hạ thấp nhất là 0,59m tại xa Vinh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh (Q007030).

Trong tháng 6: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 31,68m tại phương Đông 10 Hưng, quân 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 2,39m tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Q014340). 

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 6, có 17/23 công trình mực nước dâng, 4/23 công trình mực nước hạ và 6/23 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,25m đến 1,00m tâp trung ở quân 12 - TP Hồ Chí Minh; huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương; TX Duyên Hải - tỉnh Trà Vinh; TX Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 so với tháng 5 có xu thế dâng là chính, có 13/19 công trình mực nước dâng, 3/19 công trình mực nước hạ và 3/19 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,39m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020) và giá trị hạ thấp nhất là 0,38m tại TT Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (Q02304TM1). 

Trong tháng 6: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 22,46m tại phương Hiệp 16 Thành, quân 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,28m tại xa Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020). 

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 6 (xem hình 15), có 8/18 công trình mực nước dâng, 4/18 công trình mực nước hạ và 6/18 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,10m đến 0,25m tâp trung ở huyện Hà Tiên và huyện Châu Thành - tỉnh Kiên Giang; huyện Tân Trụ - tỉnh Long An; huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)     

 Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 so với tháng 5 có xu thế dâng là chính, có 16/24 công trình mực nước dâng, 4/24 công trình mực nước hạ và 4/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,44m tại xa Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040040M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,11m tại TT Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (Q02204Z).

Trong tháng 6: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 26,27m tại phương Trung My Tây, quân 12, TP Hồ Chí Minh (Q011040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 2,70m tại phương 1, TX Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (22104Z). 

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 6, có 17/24 công trình mực nước dâng và 7/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,25m đến 1,00m tâp trung ở quân 12- TP Hồ Chí Minh; huyện Bến Cát và huyện Phu Giáo - tỉnh Bình Dương; huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai; huyện Cầu Ngang - tỉnh Trà Vinh; huyện Long My - tỉnh Hâu Giang; huyện Chơn Thành - tỉnh Bình Phước; huyện Thủ Thừa - tỉnh Long An.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 so với tháng 5 có xu thế không ro ràng, có 6/20 công trình mực nước hạ, 7/20 công trình mực nước dâng và 7/20 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,10m tại TT Tân Tuc, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh (Q605060) và giá trị dâng cao nhất là 0,41m tại phương 7, TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (Q59704TM1).

Trong tháng 6: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 23,27m tại xa Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 5,59m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040). 

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 có xu hướng không ro ràng so với mực nước thực đo tháng 5, có 5/19 công trình mực nước hạ, 6/19 công trình mực nước dâng và 8/19 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 0,10m đến 0,25m tâp trung ở huyện Trà Cu - tỉnh Trà Vinh; huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh; huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh. Mực nước dâng từ 0,50 đến 1,00m tâp trung ở TX Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu. 

Chi tiết kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất vùng Nam Bộ tháng 6 năm 2019 xin mời xem tại đây.
 

Tác giả bài viết: DWRM