Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất vùng Tây Nguyên tháng 5 năm 2020

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n).

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 6 và tháng 7 năm 2020. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 có xu thế hạ so với tháng 4, có 25/33 công trình mực nước hạ, 4/33 công trình mực nước dâng và 4/33 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,99m tại TT. Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (C7a) và dâng cao nhất là 0,90m tại xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk (LK76T).

Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là -9,89m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,85m tại xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk (LK76T).

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 5, có 24/33 công trình có mực nước dâng, 4/33 công trình có mực nước hạ và 5/33 công trình dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,5m đến 2,0m tập trung ở huyện Đắk Pơ, Măng Yang và Phú Thiện của tỉnh Gia Lai. Mực nước hạ từ 0,05m đến 0,5m tập trung ở huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum và Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 có xu thế hạ so với tháng 4, có 20/25 công trình có mực nước hạ, 2/25 công trình có mực nước dâng và 3/25 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,04m tại xã Cuôr Đăng, huyện 10 Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk (CB5-II) và giá trị dâng cao nhất là 0,28m tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông (LK43T).

Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là -26,24m tại P.Yên Thế, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (C3b). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,18m tại xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK159T).

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 5, có 21/26 công trình có mực nước dâng và 5/26 công trình dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 2,0m đến 4,0m tập trung ở huyện Plei Ku, tỉnh Gia Lai. Mực nước dâng từ 2,0m đến 4,0m tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 có xu thế không rõ ràng so với tháng 4, có 33/71 công trình có mực nước hạ, 23/71 công trình có mực nước dâng và 15/71 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 4,45m tại xã Ea Knuếc, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk (C5o) và dâng cao nhất là 1,12m tại xã ĐamBri, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (LK101T).
Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là -125,06m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,26m tại xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai (LK144T).

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 5, có 46/71 công trình có mực nước dâng, 16/71 công trình có mực nước hạ và 9/71 công trình dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 2,0m đến 4,0m tập trung ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Mực nước hạ từ 2,0m đến 4,0m tập trung ở các huyện Chư Prông và Đức Cơ của tỉnh Gia Lai.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 có xu thế hạ so với tháng 4, có 15/22 công trình có mực nước hạ, 5/22 công trình có mực nước dâng và 2/22 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất 1,22m tại TT. Phú Thiện, huyện Phú 24 Thiện, tỉnh Gia Lai (C7b) và giá trị dâng cao nhất là 0,60m tại xã Diên Bình, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum (LK137T).

Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là -20,76m tại xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK62T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,39m tại xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK59T).

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 5, có 11/22 công trình mực nước dâng, 4/22 công trình mực nước hạ và 7/22 công trình dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,5m đến 2,0m tập trung ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai và huyện EAKAR, tỉnh Đắk Lắk. Mực nước hạ từ 0,05m đến 0,5m tập trung ở TP. Kon Tum và huyện Đắk Hà của tỉnh Kon Tum và huyện Krông Pa, huyện Chư Păh của tỉnh Gia Lai.

Chi tiết kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất vùng Tây Nguyên tháng 5 năm 2020 xin mời xem Tại đây
 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM