Nam Định: Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 12 năm 2021

Tỉnh Nam Định là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 1669 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 11 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Nam Định gồm 3 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp), tầng chứa nước Neogene (n). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 402.221m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 1.625.269m3/ngày. Trong bản tin này dự báo tài nguyên nước dưới đất cho tỉnh ở 3 tầng chứa nước chính. 

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 hạ so với tháng 10. Giá trị hạ thấp nhất là 0,31m tại xã Trực Phú, huyện Trực Ninh (Q.109).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,35m tại xã Hải Lý, huyện Hải Hậu (Q.111) và sâu nhất là -0,86m tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (Q.108M1). Mực nước trong tháng 12 và tháng 1 năm 2022 mực nước có xu thế hạ, riêng công trình Q.107 mực nước có xu thế hạ trong tháng 12 sau đó dâng vào tháng 1.

Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1)

Trong phạm vi tỉnh chỉ có 1 công trình quan tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (Q.108aM1). Mực nước trung bình tháng 11 dâng 0,09m so với tháng 10. Trong tháng 12 và tháng 1 năm 2022 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng
kể.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 dâng so với tháng 10. Giá trị dâng cao nhất là 0,19m tại xã Hải Tây, huyện Hải Hậu (Q.110a).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -10,67m tại xã Hải Tây, huyện Hải Hậu (Q.110a) và sâu nhất là -16,46m tại xã Trực Phú, huyện Trực Ninh (Q.109a). Mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể vào tháng 12 và tháng 1 năm 2022, riêng công trình Q.108bM1 mực nước có xu thế dâng.

Tầng chứa nước Neogene (n)

Trong phạm vi tỉnh chỉ có 1 công trình quan trắc tại xã Trực Phú, huyện Trực Ninh (Q.109b). Mực nước trung bình tháng 11 dâng 0,21m so với tháng 10. Mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể vào tháng 12 và tháng 1 năm 2022.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH NAM ĐỊNH THÁNG 12 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.


 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM