Nam Định: Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 5 năm 2021

Tỉnh Nam Định là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 1669 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 11 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất .

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Nam Định gồm 3 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp), tầng chứa nước Neogene (n). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 402.221m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 1.625.269m3/ngày. Trong bản tin này dự báo tài nguyên nước dưới đất cho tỉnh ở 3 tầng chứa nước chính. 

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Ở lớp chứa nước Holocene thượng (qh2)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng 3. Giá trị dâng cao nhất là 0,08m tại xã Hải Lý, huyện Hải Hậu (Q.111) và giá trị hạ thấp nhất là 0,11 tại xã Trực Phú, huyện Trực Ninh (Q.109).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,46m tại xã Hải Lý, huyện Hải Hậu (Q.111) và sâu nhất là -0,79m tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (Q.108M1). Mực nước trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể.

Ở lớp chứa nước Holocene hạ (qh1)

Trong phạm vi tỉnh chỉ có 1 công trình quan tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (Q.108aM1). Mực nước trung bình tháng 4 dâng 0,12m so với tháng 3. Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1) có xu thế dâng so với tháng 3. Giá trị dâng cao nhất là 0,18m tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (Q.108bM1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,07m tại xã Trực Phú, huyện Trực Ninh (Q.109a).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -10,49m tại xã Hải Tây, huyện Hải Hậu (Q.110a) và sâu nhất là -15,99m tại xã Trực Phú, huyện Trực Ninh (Q.109a). Mực nước có xu thế dâng vào đầu tháng 5 và hạ dần vào tháng 6.

Tầng chứa nước Neogene (n)

Trong phạm vi tỉnh chỉ có 1 công trình quan trắc tại xã Trực Phú, huyện Trực Ninh (Q.109b). Mực nước trung bình tháng 4 hạ 0,22m so với tháng 3. Mực nước có xu thế dâng vào đầu tháng 5 và hạ dần vào tháng 6. 

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH NAM ĐỊNH THÁNG 5 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 

 

Tác giả bài viết: DWRM