Quảng Trị: Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 6 năm 2021

Quảng Trị là một tỉnh thuộc lưu vực sông Thạch Hãn có diện tích tự nhiên là 4.739,8km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 23 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Quảng Trị gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 515.511,1m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 212,099.1m3/ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh sẽ thực hiện cho 2 tầng chứa nước chính.
 
Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 có xu thế hạ so với tháng 4. Giá trị hạ thấp nhất là 0,49m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong (QT9a-QT).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,88m tại xã Hải Trường, huyện Hải Lăng (QT12-QT) và sâu nhất là -7,60m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong (QT9a-QT). Trong tháng 6 và tháng 7 mực nước có xu thế hạ và dâng.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 có xu thế hạ so với tháng 4. Giá trị hạ thấp nhất là 0,49m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong (QT9a-QT).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,88m tại xã Hải Trường, huyện Hải Lăng (QT12-QT) và sâu nhất là -7,60m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong (QT9a-QT). Trong tháng 6 mực nước có xu thế hạ và dâng dần vào tháng 7.
 
CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI  NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH QUẢNG TRỊ THÁNG 6 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 
 

Tác giả bài viết: DWRM